فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

امروز میخوایم تمرینات درس سوم: بخش اسم های معرفه و نکره رو با هم حل کنیم. اسم های معرفه اسم هایی بودن که الف و لام میگرفتن یا اسم های خاص بودن، مثل اسم دخترا و پسرا و اسم شهر و ... و اسم های نکره اسم هایی بودن که الف و لام نمیگرفتن و جزو اسم های خاص نبودن. تو ترجمه سه تا چیز مهم بود: ی نکره، یا قبلش 1 بیاریم یا قبلش 1 بیاریم و ی.