فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)- دایرۀ مثلثاتی