جزوه جلسه 1 - جزوه آرایه های ادبی

سر فصل ها

تعریف آرایه های ادبی، تناسب آوایی، تناسب معنایی، آرایه های ادبی لفظی، واج آرایی، سجع، ترصیع، جناس، آرایه های ادبی معنوی و . . .