فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، عنصرهای واسطه و آرایش الکترونی کاتیون

در این جلسه میخوایم راجع به فلزات واسطه صحبت کنیم و بدونیم که چطور به یون تبدیل میشن و راجع به آرایش الکترونی این یون ها میخوایم با هم صحبت کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم