فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 29 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)