فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 28 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

محاسبۀ سرعت (قسمت پنجم) 

در این قسمت قراره چند تا مسأله بیشتر راجع به تلفیق مسائل استوکیومتری و سرعت با هم حل کنیم. قول میدم که از دو روش حل کنم که بیشتر با این مسائل آشنا بشین.