فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، دسته بندی جدول دوره ای عناصر

ما تو این جلسه قرار هستش که ادامه جدول تناوبی رو یه بررسی با هم داشته باشیم و بعد بریم سراغ دسته بندی عنصر ها به فلز، شبه فلز و نافلز و نکات مربوط به این 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم