فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت چهارم)، دیگر سازنده های اتم و ایزوتوپ

سخن استاد: ما تو این ویدیو قرار است که راجع به این صحبت بکنیم که آقای رادر ف.رد چطور فهمید که تو این هسته ای که الان حدس زدیم چه خبر هست و یه مقدار هم در مورد عدد اتمی و عدد جرمی با هم صحبت میکنیم و اینکه تعداد الکترون و نوترون تو این اتم یا یون رو چطور محاسبه میکنیم 

مدت زمان : 27:05
:red_circle:آقای ارنست رادرفورد و همکارانش پس از تحقیقات بسیار دومین ذره اتم را با مشخصات زیر کشف کردند:
1_ذره ای با بار مثبت است
2_بزرگی بار الکتریکی ان با بار الکتریکی الکترون برابر است
3_جرم ان حدودا 2000 (دقیق تر 1837)برابر جرم الکترون است.
4_این ذره در هسته اتم قرار دارد
5_این ذره پروتون نامیده شد.
:red_circle:سومین ذره زیر اتمی نیز توسط رادرفورد با مقایسه جرم های اتم H و اتم He حدس زده شد بطوریکه گفت این ذره بار ندارد و جرم ان برابر پروتون است
آقای چادویک=سومین ذره زیر اتمی که توسط رادرفورد حدس زده شده بود توسط آقای چادویک با طراحی آزمایش به اثبات رسید
:red_circle:مراحل طی شده جهت بدست اوردن تعداد پروتون در هسته
1_اول مطالعه روی پرتو های X قبل از اثبات وجود پروتون در هسته توسط آقای موزلی
2_سپس تعیین مقدار بار مثبت هسته به وسیله نتایج به دست امده از ازمایشات آقای موزلی توسط آقای رادرفورد
3_در اخر تقسیم مقدار بار به دست امده بر مقدار بارالکتریکی پروتون و درنتیجه بدست امدن اعداد صحیحی که تعداد پروتون را بدست اورد (بعدا اسم اون اعداد صحیح رو گذاشت عدد اتمی)
:red_circle:چند نکته ی مهم
تعداد پروتون بدست امده برای هر اتم توسط رادرفورد عدد اتمی نامیده شد که ان را با Z نمایش می دهند.
آقای رادرفورد اثبات کرد که عدد اتمی برای هر اتم منحصر به فرد است.بنابراین با داشتن عدد اتمی,ان اتم مشخص میشود
اتم ذره ای خنثی است پس تعداد پروتون ها و تعداد الکترون ها در اتم برابر است بنابراین با مشخص نمودن عدد اتمی می توان تعداد الکترون را نیز پیش بینی کرد.
به پروتون یا نوترون,نوکلئون یا ذره سازنده هسته می گویند.
:red_circle:عدد جرمی و حل 3 مثال
:red_circle:محاسبه تعداد الکترون پروتون و نوترون در اتم خنثی و حل 3 مثال
:red_circle:محاسبه تعداد الکترون پروتون و نوترون دریون و حل 2 مثال
:ballot_box_with_check: حل 3 تست