فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت دوم)، لوله پرتو کاتدی

سخن استاد: ما تو ایم کلیپ قراره که راجع به لوله پرتو کاتدی با هم صحبت بکنیم و ایم که آقای تامسون چطور فهمید که  بار الکترون منفیه و خواص الکترون را کشف کرد و بعدش می خوایم سراغ آقای رادرفورد بریم و ببنیم چه طور تونست بحث مدل اتمی تامسون را نقض بکنه 

مدت زمان: 30:10
چگونگی و عملکرد لوله پرتو کاتدی
نکاتی راجع به طول موج
آقای تامسون= با ازمایشاتی که روی لوله ی پرتو کاتدی انجام داد این نتایج را به دست اورد:
گاز درون لوله اثری بر پرتو کاتدی ندارد و فقط ملتهب می شود
در همه ی موا الکترون وجود دارد
اکترون ها دارای بار منفی هستند
توانست نسبت بار به جرم الکترون رو اندازه بگیرد و ارایه ی مدل کیک کشمشی (مدل اتمی تامسون)
آقای رابرت میلیکان= مقدار بار الکتریکی الکترون رو بدست اورد وتوانست با استفاده از بار الکترون و با استفاده از نسبت بار به جرم اکترون که توسط تامسون به دست امده بود جرم ااکترون رو هم محاسبه کرد
آقای هانری بکرل=قصدش این نبود که به طور مستقیم وارد عرصه ی کشف ساختار اتم بشه ولی ازمایشاتی انجام داد که با استفاده از نتایج اون تونستیم به ساختار یک اتم نزدیک بشیمو روی خواص فسفرسانس مواد مطالعه کرد و به طور اتفاقی پرتوزایی را کشف کرد
خانم ماری کوری=مطالعه گسترده روی خاصیت پرتوزایی و مواد پرتوزا
آقای ارنست رادرفورد=کشف انواع تابش در مواد پرتوزا
نکات مربوط به پرتو زایی:
قدرت نفوذ α< β <γ
بار الکتریکی ذره الفا مثبت,ذره بتا منفی و ذره گاما خنثی است.
مقایسه میزان انحراف سه پرتو در میدان الکتریکی به صورت γ < α < β است.
علت تفاوت در میزان انحراف را به جرم پرتو ها نسبت می دهند .پس مقایشه جرم پرتو ها بصورت β < α است