فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 22 - آب آهنگ زندگی (قسمت دوم)

مبحث امروز  مربوط میشه به غلظت محلول ها سه نوع غلظت برای محلول ها خواهیم گفت مسائلی از اون ها حل خواهیم کرد و رابطه ی این غلظت ها و مسائل مربوط به اون ها رو براتون خواهیم گفت جلسه مهمیه دقت کنید