فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 78 - دینامیک (قسمت هجدهم)

در این قسمت، یک بحث بسیار مهم داریم و اون هم بحث لغزش اجسام بر روی یکدیگره. با تست ها و نکات و توضیحاتی که براتون انتخاب کردم، براحتی از عهدۀ تست ها برخواهید اومد.

مدت زمان : 28 دقیقه و 13 ثانیه

 درسنامه لغزش اجسام به روی هم و حل 4 تست و یک مشق شب.

تست1) در این تست نیروی اصطکاک بین دو جسم که روی هم هستند خواسته شده.
درسنامه لغزش اجسام بر روی هم.
حالت اول) یافتن حداکثر شتاب مجموعه برای اینکه جسم بالایی روی پایینی نلغزد در حالتی که نیروی F به جسم زیرین وارد می شود.
حالت دوم) یافتن حداکثر شتاب مجموعه برای اینکه جسم بالایی روی پایینی نلغزد در حالتی که نیروی F به جسم بالایی وارد می شود.

تست2) در این تست شتاب حرکت هر کدام از اجسام که بر بروی هم قرار گرفته اند خواسته شده.
نکته حل: در این موارد ابتدا شتاب حرکت کل را پیدا می کنیم.سپس شتاب ماکزیمم را بسته به اینکه نیرو به جسم زیرین وارد میشود یا بالایی پیدا میکنیم و مقایسه میکنیم اگر شتاب حداکثر با شتاب کل برابر یا کمتر بود شتاب هر دو یکی است اگر نبود شتاب دو جسم روی هم متفاوت است.

تست3)شبیه تست2

تست4)شبیه تست3

:pencil2: مشق شب) اگر نیروی افقی F=8 نیوتن بر جعبه وارد شودشتاب حرکت جعبه چند متر بر مجذئر ثانیه است؟
(دارای شکل)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم