فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 74 - دینامیک (قسمت چهاردهم)

با جلسه چهاردهم دینامیک در خدمتتون هستم با تست هایی که انتخاب کردم براتون تست فوق العاده مهم هستند تست های ناب برای شما دانش آموزان ناب

مدت زمان: 32 دقیقه و 22 ثانیه

 حل تستهای بسیار مهم از سطح شیبدار:triangular_ruler:

//پیش نیاز: جلسه 073

تست1)مطابق شکل جسمی به جرم 2 کیلوگرم روی سطح شیبداری که با افق زاویه 37 میسازد توسط نیروی 25 نیوتنی به سمت بالا رانده می شود.اگر ضریب اصطکاک سطح افقی برابر با 0.2 باشد, اندازه شتاب حرکت جسم چند متر بر ثانیه است؟
نکته حل: توجه داشته باشید که نیرویی که جسم را به بالا می راند 25 نیست چون نیرو مایل است و باید تجزیه شود.N را هم محاسبه کرده و با نوشتن قانون دوم شتاب به دست می آید.

تست2) در این تست جسم با طنابی که از قرقره ثابت عبور کرده است با نیروی F و شتاب ثابت به بالا کشیده میشود و مقدار F خواسته شده.
نکته حل: باید تو جه کنیم که نیرو در تمام طول نخ در قرقره ثابت یکسان است پس جسم با نیروی 2F به بالا کشیده میشود و نیروی خوب ما 2F خواهد بود.

تست3) جسمی به جرم 5 کیلوگرم روی سطح شیبداری به زاویه 37 تحت اثر وزن خود با سرعت ثابت به پایین می لغزد , زاویه سطح شیبدار را به 53 درجه می رسانیم برای اینکه حرکت جسم مجدد یکنواخت باشد, نیروی چند نیوتنی در امتداد شیب سطح باید به جسم وارد شود؟(احتمالی کنکور)
نکته حل: در حالت اول شتاب صفر است پس نیروهای بد و خوب برابرند پس ابتدا باید ضریب اصطکاک را از حالت اول بدست بیاوریم, سپس نیروهای بد و خوب را در حالت دوم برابر قرار دهیم و F مجهول را بیابیم.

تست4) در شکل مقابل جعبه ای به بالای سطح شیبدار پرتاب می شود و مجددا به محل اولیه باز می گردد.نسبت زمان رفت به زمان برگشت کدام است؟
نکته حل: نکته در جلسه قبل گفته شده و با جایگذاری ساده جواب بدست می آید.

تست5) جعبه ای با سرعت اولیه V0 برایر 5 متر بر ثانیه به بالای سطح شیبدار فرستاده می شود و با سرعت V به محل اولیه باز می گردد. V چند متر بر ثانیه است؟
نکته حل: مانند تست پیش با نکته گفته شده در جلسه قبل و جایگذاری ساده قابل حل است.

تست6) در این تست یک جعبه در آستانه حرکت نشان داده شده که با نیروی F به سمت بالا کشیده می شود و مقدار F خواسته شده.
نکته حل: باید دقت کنیم که نمی دانیم جعبه اگر از حالت آستانه حرکت خارج شود به سمت بالا خواهد لغزیدیا به سمت پایین. پس باید در دو حالت بررسی کنیم و دو جواب بدست می آید.

تست7) در این تست زنجیر همگنی با 8 حلقه در حال پایین آمدن از سطح شیبدار است و نیروی کشش در وسط زنجیر خواسته شده.
نکته حل: نیروی کششی وجود ندارد چون تمامی حلقه ها با یک شتاب در حال حرکتند.

مشق شب :pencil2: در شکل , زاویه سطح شیبدار با افق متغییر است.اگر به تدریج زاویه سطح شیبدار را زیاد کنیم, جسم تحت زاویه 37 درجه شروع به حرکت می کندو تحت همین زاویه در مدت 1 ثانیه طول سطح شیبدار را طی کرده و به پایین سطح می رسد.ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح کدام است؟

 

آرشآرش