فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 71 - دینامیک (قسمت یازدهم)

در این جلسه تاکید ما بر روی تست های نیروهای تماسی بین وزنه های متصل به هم می باشد با هفت تستی که انتخاب کردم براتون و هچنین حالت تعادل یک جسم بر روی دیوار قائم که در دو تست آخری که براتون انتخاب کردم رو تحلیل خواهیم کرد

 

مدت زمان: 33 دقیقه و 10 ثانیه.

:black_circle: 5 تست مربوط به نیروهای تماسی و 2 تست مربوط به تعادل روی سطح دیوار. :eyeglasses:

تست1) در دستگاه شکل مقابل ضریب اصطکاک جنبشی هر سه جسم 0.5 است.اگر اندازه اختلاف نیرویی که جسم 2 به 3 و جسم 1 به 2 وارد میکند برابر 21 نیوتن باشد, شتاب حرکت مجموعه چند واحد SI است؟(احتمالی 96)
نکته حل: چون اظلاعات مربوط به جسم 2 داده شده, آن را از مجموعه جدا کرده و نیروهایش را رسم میکنیم و شتاب به راحتی بدست می آید و با توجه به اینکه شتاب کل مجموعه برابر شتاب جسم 2 می باشد بنابراین شتاب کل مجموعع را خواهیم داشت.

تست2)در شکل زیر نیروی افقی F ,سیستم را از حالت سکون به حرکت در می آورد.نیرویی که در این حالت وزنه m و 2m به هم وارد می کنند 'F و نیرویی که وزنه های 3m و 2m به هم وارد می کنند ''F باشد کدام رابطه درست است؟(سراسری تجربی 95)
نکته حل: هر نیرویی که جرم بیشتری را هل بدهد مقدار بیشتری دارد.

تست3)در شکل مقابل سطح بدون اصطکاک است.برآیند نیروهای وارد بر جسم c چند برابر برآیند نیروهای وارد بر جسم b است؟
نکته حل: برآیند نیروهای وارد بر یک جسم برابر است با جرم جسم مورد نظر* شتاب.و در اینجا شتاب هر دو جسم یکسان است بنابراین با تقسیم جرم دو جسم به جواب می رسیم.

تست4)در شکل زیر اصطکاک جسم m2 با سطح ناچیز و ضریب اصطکاک(ایستایی و حرکتی) جسم m1 با سطح تکیه گاه برابر 0.2 است.نیرویی که دو جعبه بر هم وارد میکنند چند نیوتن است؟
نکته حل: ابتدا باید ببینیم جسم حرکت میکند یا نه پس اصطکاک حداکثر و برآیند کل را حساب میکنیم.
در این مثال جسم حرکت می کند و مانند مثالهای مشابه با پیدا کردن شتاب و نوشتن قانون دوم نیوتن برای یکی از اجسام نیروی تماسی را پیدا میکنیم.

تست5) دو جسم به جرمهای m1=1kg و m2=2kg مطابق شکل بر روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارند و نیروی افقی F بر آنها اثر میکند.اندازه نیروی تماسی دو جسم در حالت(الف) چند برابر حالت (ب) است؟(بر گرفته از تمرینات کتاب درسی)
نکته حل: شتاب در دو حالت برابر است.نیروی تماسی در هر دو حالت را پیدا می کنیم و خواهیم دید که برابر نیستند.

تست6)در شکل مقابل به جسمی به وزن 20 نیوتن که به دیوار قائم تکیه دارد نیروی F وارد می شود.بیشترین مقدار F در حالتی که جسم به حال سکون بماند چند نیوتن است؟(سراسری ریاضی 94 خارج)
نکته حل: کلمه بیشترین مقدار F خیلی مهم است.چون گفته بیشترین مقدار یعنی F نیروی کمکی نداره پس اصطکاک هم رو به پایینه.اگر میگفت کمترین مقدار اصطکاک را رو به بالا میگرفتیم تا کمکی F باشد و از مقدار F کاسته شود و کمترین مقدار F بدست بیاید.
مساله تعادل است و جسم در راستای محورها ساکن است.

:pencil2: مشق شب)مطابق شکل کتابی به جرم 200 گرم را به دیواری عمودی تکیه می دهیم.برای اینکه از افتادن آن جلوگیری کنیم نیروی F را که با سطح افق زاویه 37 درجه می سازد به آن وارد میکنیم.اگر ضریب اصطکاک ایستایی میان دیوار و کتاب 0.5 باشد, کمترین مقدار FF چند نیوتن است؟

لینک های مستقیم دانلود این فیلم