فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 17 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت چهارم)

در جلسه ای که امروز داریم یه مقداری در مورد نامگذاری ترکیبات دوتایی ادامه بحث خواهیم داد قبلا گفته بودیم امروز یک مقدار کامل تر میکنیم و بعد در مورد ساختار لوویس صحبت می کنیم یکی از اساسی ترین مطالبی که در شیمی اگر بلد نباشید کارتون مشکل خواهد شد »»»»»»»» لطفا دقت بکنید «««««««