فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 68 - دینامیک (قسمت هشتم)

مبحث پرتاب افقی یک جسم بر روی سطح افق 

با ارائۀ تمامی نکات مربوط به این بحث به همراه سه تست کنکور 

 

ریز مباحث جلسه 068 <دینامیک قسمت 8>
مدت زمان:28 دقیقه و 51 ثانیه

:black_circle: پرتاب افقی جسم بر روی سطح:bowling:

●فرض می کنیم اتومبیلی(جسمی به جرم m) با سرعت اولیه v0 در حرکت است, ناگهان اتومبیل را خاموش میکنیم یعنی نیروی جلوبرنده (نیروی خوب) را حذف میکنیم, عاملی که باعث حرکت اتومبیل به جلو میشود سرعت اولیه است ولی نیروی اصطکاک باقی است و باعث می شود حرکت جسم کند شونده باشد و پس از مدتی و طی مسافتی متوقف شود.

●شتاب توقف: a=-μk.g
//با اثبات

●زمان توقف: ts=v0/μk.g
//با اثبات

●مسافت توقف: x=v0^2/2μk.g
//با اثبات

نکته) شتاب توقف و زمان توقف و مسافت توقف به جرم جسم بستگی ندارند.

نکته) اگر ضریب اصطکاک جنبشی افزایش یابد زمان و مسافت توقف کاهش می یابد و لی شتاب توقف افزایش میابد.

تست1) دو جسم A, B به جرم های mA و mB هر دو در لحظه t=0 با سرعت اولیه v0 بر روی سطح افقی پرتاب میشوندو به ترتیب در لحظه های tA و tB متوقف می شوند.اگر ضریب اصطکاک برای سطح جسم ها به ترتیب μA و μB=2μA باشد , خاصل tB/tA کدام است؟
نکته حل: با جایگذاری در فرمول زمان توقف براحتی جواب 1/2 بدست می آید.

تست2)در شکل مقابل جسم از حال سکون در مسیر افقی و در لحظه t=0 تحت نیروی ثابت به حرکت در می آید و بعد از 3 ثانیه نخ بسته شده به جسم پاره می شود.کل مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظه لحظه ایستادن طی می کندچند متر است؟(احتمالی 96)
نکته حل: باید مسافت طی شده قبل از پاره شدن نخ و بعد از پاره شدن نخ را پیدا کرده و جمع کنیم.
ابتدا شتاب را با قانون دوم نیوتن پیدا می کنیم.تا پاره شدن نخ حرکت شتابدار با شتاب ثابت است و بعد از پاره شدن نخ شتابدار کند شونده.
**شتاب پل ارتباطی بین حرکت شناسی و دینامیک است.
//توضیحات مهم روی شکل

تست3) در شکل مقابل ضریب اصطکاک m1 و m2 با سطح افقی برابر است و هر دو وزنه با سرعت ثابت 6 متر بر ثانیه در حال حرکت هستند.اگر ریسمان بین دو وزنه پاره شود وزنه m2 پس از چند ثانیه حرکت متوقف می شود؟(احتمالی 96)
نکته حل: شتاب صفر است پس بد و خوب برابرند و میتوانیم ضریب اصطکاک را با مساوی قرار دادن خوب و بد بدست بیاوریم.سپس با استفاده از سرعت اولیه(6 متر بر ثانیه) و ضریب اصطکاک بدست آمده زمان توقف را با فرمول گفته شده بدست می آوریم.
//توضیحات مهم روی شکل

آرشآرش