فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 66 - دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (قسمت 2)

با جلسه ی ششم دینامیک در خدمت شما هستیم، با موضوع تعادل، این پنج جلسه ی اول در حقیقت یک آشنایی با مفاهیم دینامیک بود و از این به بعد و از این جلسه به بعد بحثامون یک کمی دینامیکی میشه یعنی مطالب و تست هایی که حل خواهیم کرد فوق العاده استاندارد خواهند شد.

 

مدت زمان : 30 دقیقه و 21 ثانیه.

حل 4 تست مربوط به تعادل در دینامیک :mountain_bicyclist:

●تست1) در شکل زیر مجموعه در حال تعادل است.اگر از جرم نخ و قرقره و اصطکاک بین آنها صرف نظر کنیم اندازه نیروی واکنش سطح چند نیوتن است؟
نکته حل: این تست دارای شکل می باشد ولی در حالت کلی نحوه حل چنین سوالاتی به اینصورت است که نیروهای وارد بر هر جسم را می کشیم و نیروهای مجهول را بدست می آوریم.
نکته: اگر جرم نخ ناچیز باشد و بین نخ چیزی نباشد, نیروی کشش نخ در سرتاسر نخ ثابت است.
//توضیحات بسیار مهم روی شکل.
نکته: همواره کشش نخ از جسم خارج میشود.

●تست2) شخصی مطابق شکل بر روی یک طناب ایستاده است و در حالت تعادل قرار دارد.اگر حداکثر نیروی کشش قابل تحمل توسط نخ برابر با 600 نیوتن باشد, حداکثر وزن شخص چند کیلوگرم باشد تا طناب پاره نشود؟(دارای نکته جدید)
نکته حل: توضیح مفهوم حداکثر کشش نخ.
با استفاده از قضیه سینوسها به سرعت قابل حل می باشد.
//توضیحات مهم روی شکل.

●تست3)در دستگاه شکل زیر , حداکثر نیروی کشش ریسمان قابل تحمل برای ریسمانهای OA و OB به ترتیب برابر 500 نیوتن و 300 نیوتن است.حداکثر وزن وزنه ای که می توان به این ریسمانها آویخت تا هیچکدام پاره نشوند برابر چند نیوتن است؟(احتمالی 96) (بسیار مهم)
//توضیحات بسیار مهم روی شکل.
نکته حل: کشش نخ یکی از طنابها را در حالت حداکثر قرار می دهیم و کشش طناب دیگر را با استفاده از قانون سینوسها پیدا می کنیم.اگر کشش طنابی که بدست آمد از حداکثر تحملش بیشتر بود پس نتیجه میگیریم نمیتوانیم از طناب اول در حالت حداکثر کشش استفاده کنیم.و کشش طناب دوم را حدکثر قرار میدهیم(چون مطمعنا این حالت شدنی خواهد بود.) و جرم را با استفتفاده از قانون سینوسها بدست می آوریم.

●تست4)در شکل مقابل دستگاه در حالت تعادل است.اگر از جرم نخ و قرقره و اصطکاک بین آنها صرف نظر کنیم, نیروی کشش نخهای T1 و T2 به ترتیب از راست به چپ چند نیوتن است؟(تست مهم)
نکته حل: با استفاده از نکته "اگر جرم نخ ناچیز باشد و بین نخ چیزی نباشد, نیروی کشش نخ در سرتاسر نخ ثابت است" و تجزیه نیرو ها قابل حل است.