فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 64 - دینامیک (قسمت چهارم)

با جلسه چهارم در خدمت شما هستیم از فصل دینامیک. باز هم آشنایی با نیروها. مطالبی که در اینجا خدمت شما ارائه خواهیم کرد عبارتند از نیروی عکس العمل سطح همراه با نکاتش، نیروی کشسانی فنر همراه با نکات مهمش و نیروی گرانش و نیروی وزن که امیدوارم در پایان این جلسه نهایت استفاده از این جلسه رو ببرید. 

64 (دینامیک قسمت 4) :
مدت زمان: 36 دقیقه

 نیروی عکس العمل سطح(R) : در صورت وجود اصطکاک , سطح بر جسم دو نیرو وارد می کند: نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک که برآیند این دو باهم می شود نیروی عکس العمل سطح.

 ارایه فرمول برای R زمانیکه جسم در آستانه حرکت قرار دارد.

 ارایه فرمول برای R زمانیکه جسم در حال حرکت باشد.

 ارایه فرمول برای R زمانیکه جسم روی سطح شیبدار در حال حرکت و در آستانه حرکت باشد.

 نکته مهم: اگر جسمی روی سطح شیبدار ساکن باشد یا با سرعت ثابت رو به پایین سطح در حال لغزش(حرکت) باشد بزرگی نیروی عکس العمل سطح با وزن جسم برابر است.(در هر دو حالت شتاب برابر صفر است.)

 نیروی کشسانی فنر: وقتی فنری را از وضعیت عادی خودش خارج می کنیم یعنی فنر را می کشیم یا فشرده می کنیم, فنر همواره بر دست ما نیرویی در خلاف جهت جابجایی وارد می کند که می خواهد فنر را دوباره به وضعیت اولیه خودش بر گرداند.

 وقتی فنر را فشرده می کنیم یا می کشیم, نیرو در دو انتها ماکزیمم است.

 نیرو از لحاظ علامت با جابجایی مختلف العلامه است.

 بزرگی نیروی فنر: F=kx

 نیروی فنر همراه با جهت: F=-kx

 واحد ثابت فنر: N/m

نکته: اگر بگویند دو نفر هر کدام از سرهای فنری را با نیروی F میکشند, نیروی فنر چقدر است, میگوییم F.//اثبات با قانون سوم نیوتن.

 نکته: اگر فنری را به n قسمت مساوی تقسیم کنیم ثابت هر قسمت n برابر ثابت فنر اولیه خواهد شد.

 ارایه فرمولی برای پیدا کردن k زمانیکه دو جرم متفاوت به فنری یکسان دو طول متفاوت می دهند.

 نیروی گرانشی: هر دو جرمی در جهان طبق قانون گرانش نیوتن همدیگر را جذب میکنند.

 در گرانش بر خلاف قانون کولن دافعه نداریم و فقط جاذبه داریم.

 ارایه فرمول برای دو جسم که همدیگر را جذب می کنند و مقایسه اندازه و جهت نیروها. بزرگی دو نیرو برابر ولی جهتشان مخالف هم است.

 واحد ثابت شتاب جهانی گرانش (G) مهم است وبرابر است با: 2^(Nm^2/(kg

 نکته: نیروی گرانش با ضرب دو جرم نسبت مستقیم و با مجذور فاصله دو جرم نسبت عکس دارد.//همراه با مثال

 نیروی وزن: نیروی وزن یک جسم بر روی یک سیاره, همان نیروی جاذبه گرانشی بین جرم جسم و جرم سیاره می باشد.

 ارایه تعریف و فرمول جدید برای وزن و فرمول شتاب جاذبه برای زمین یا هر سیاره دیگر وقتی روی سطح سیاره قرار دداریم(g).

 ارایه فرمول شتاب جاذبه(g) , وقتی به فاصله h از سطح قرار داریم.

 چون سیارات کروی هستند بهتر است بدانیم : حجم کره = V=4/3πR^3

 تفاوت جرم و وزن: جرم مقدار ماده سازنده جسم است و در همه جا ثابت است ولی وزن به شتاب گرانش بستگی دارد و متغییر است.

 ارایه فرمول برای پیدا کردن نسبت وزن یک جسم در دو مکان متفاوت.(با شتاب گرانشی متفاوت.)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم