فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 62 - دینامیک (قسمت دوم)

در این جلسه تاکید ما بر نیروی عمدی تیکه گاه یا نیروی عکس العمل عمودی سطح می باشد که در اکثر مسائل به کار خواهیم برد

 

مدت زمان:29 دقیقه و 15 ثانیه.

 نیروی عمودی تکیه گاه(نیروی عموذی سطح) N: نیرویی که از طرف سطح(تکیه گاه) بصورت عمود بر جسم وارد می شود.

 برای یافتن این نیرو رابطه خاصی وجود ندارد.

 توضیح یافتن N , وقتی جسم در راستای عمودی ساکن است مانند : بدون وارد شدن نیرو و ساکن بر سطح - هنگامی که نیروی افقی وارد می شود - هنگامی که نیروی مایل در جهات مختلف وارد  می شود , با تجزیه نیرو در حالت های مایل.//همراه با شکل

توضیح یافتن N وقتی جسم در راستای افقی ساکن است: مثلا به دیوار تکیه دارد در حالاتی که نیرویی وارد نمیشود- نیروی افقی جسم را به دیوار فشار می دهد - نیروی مایل به جسم وارد می شود.//همراه با شکل

 محاسبه نیروی عمودی تکیه گاه بر روی سطح شیب دار بدون نیروی خارجی و با نیروی خارجی , با تجزیه نیروها و انتخاب محور مختصات مناسب.//توضیحات بسیار کامل می باشند.

//ارائه یک تست که باید N را در هر کدام با استفاده از فرمولهای گفته شده پیدا کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم