فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 59 - امواج مکانیکی (قسمت نهم)

در این قسمت سه تا تست انتخاب کردم براتون از برهم نهی امواج و همچنین درسنامۀ امواج ایستاده، که همون امواج ساکن میشه، همراه با کلیۀ نکاتش.

مدت زمان: 29 دقیقه و 57 ثانیه

تست1) تابع دو موج A و B در نقطه M در SI به ترتیب (Ua=0.03sin(πt+2 π/3 و (Ub=0.07sin(πt- π/3 است. اگر این دو موج هم زمان به نقطه M برسند دامنه نوسان نقطه M چند سانتی متر است؟
نکته حل: از معادلات می توان فهمید که A مقدار π رادیان جلوتر است پس برهم نهی آنها ویرانگر خواهد بود.
جواب: 4 سانتی متر.

تست2) تابع دو موج A و B در نقطه M در SI به ترتیب (Ua=0.03sin(πt+ 4π/3 و (Ub=0.05sin(πt- 2π/3 است. اگر این دو موج هم زمان به نقطه M برسند دامنه نوسان نقطه M چند سانتی متر است؟
نکته حل: از معادلات می توان فهمید که A مقدار 2π رادیان جلوتر است پس برهم نهی آنها سازنده خواهد بود.
جواب: 8 سانتی متر.

تست3) تابع دو موج A و B در نقطه M در SI به ترتیب (Ua=0.2sin(10πt- π/3 و (Ub=0.2sin(10πt+ π/3 است. اگر این دو موج هم زمان به نقطه M برسند دامنه نوسان نقطه M چند سانتی متر است؟(این سوال از نظر فیزیکی نکته خاصی ندارد ولی از نظر ریاضی برای بعضیها شاید سخت باشد)
نکته حل: اختلاف فاز بین دو موج مضرب زوج یا مضرب فردی از π نیست.بنابرایم معادله موج برآیند در نقطه M را با جمع کردن دو تابع موج A و B و کمک گرفتن از فرمول مثلثاتی تبدیل جمع به ضرب مینویسیم و دامنه موج برآیند جواب خواهد بود.
جواب: 20 سانتی متر.

●امواج ایستاده(ساکن): از بر هم نهی دو موج هم دامنه, هم بسامد(هم دوره) که در یک راستا ولی در دو سوی مخالف در حال انتشار می باشد ایجاد می شود.

●نکات امواج ایستاده:
1)امواج ایستاده در هر سه محیط جامد,مایع و گاز تشکیل می شوند.
2)در امواج ایستاده , بسامد تمام نقاط محیط یکسان و برابر با چشمه موج است.(تنها کمیتی که بین همه نقاط یکسان است بسامد است)
3)در موج ایستاده, دامنه ارتعاش در هر نقطه ثابت است ولی دامنه ارتعاش در نقاط مختلف , متفاوت است.
4)در امواج ایستاده تمامی نقاط در بین دو گره متوالی هم فازند(با هم بالا و پایین می روند) و با تمامی نقاط واقع در بین دو گره مجاور در فاز مخالفند.
5)در امواج ایستاده همه ذرات هم زمان ولی با سرعت های متفاوت از وضع تعادل عبور می کنند.(سرعت در نقاط شکم بیشتر است)
6)امواج ایستاده انرژی را منتقل نمیکنند.
7)در امواج ایستاده:
__فاصله دو شکم متوالی=نصف طول موج.
__فاصله دو گره متوالی=نصف طول موج.
__فاصله یک گره از شکم مجاورش=1/4 طول موج.
__دامنه شکم=دو برابر دامنه یک موج.
__دامنه گره=0

تست)موجی در یک طناب منتشر می شود و پس از بازتاب از انتهای ثابت طناب , تشکیل موج ایستاده ای میدهد.اگر عدد موج 10π رادیان بر متر باشد, گره ها در چند متری انتهای ثابت تشکیل می شوند؟(n=0,1,2,...)(سراسری تجربی 85)
نکته حل:فاصله گره ها از انتهای بسته nλ/2 است.با استفاده از عدد موج ,طول موج را پیدا میکنیم.
جواب: 0.1n

 

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم