فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 57 - امواج مکانیکی (قسمت هفتم)

در این جلسه با اختلاف فاز بین دو نقطه بر روی محیط انتشار صورت سر و کار داریم و بحث خواهیم کرد. و نکات مربوطه و یک سری ریزه کاری در این خصوص رو بهتون یاد میدم که بتونید از عهدۀ تست ها بربیاید. 

ریز مباحث جلسه 057 (امواج مکانیکی قسمت 7) :
مدت زمان: 26 دقیقه و 40 ثانیه.

**در این جلسه اختلاف فاز دو نقطه از یک موج مورد بررسی قرار می کیرد.

●یافتن دو فرمول (یکی برحسب عدد موج و فاصله بین دو نقطه و دیگری بر حسب بسامد زاویه ای و اختلاف زمان) برای اختلاف فاز بین دو نقطه با استفاده از معادله موج و داشتن x (فاصله نقطه تا چشمه) هر کدام از نقاط.

●توضیح حالت کلی اختلاف فاز بین دو نقطه اگر بینشان نقاط هم فاز با یکی از دو نقطه هم داشته باشیم که به ازای هر نقطه هم فاز یک 2π به اختلاف فاز اضافه می شود.

●در موج ها هرچه به چشمه موج نزدیک تر باشیم فاز بیشتر است.

تست1)در انتشار موج در یک طناب موج از A به B می رسد (Ua=0.02 Sin (20πt+π/3 و (Ub=0.02 Sin (20πt-π/3 .اگر سرعت انتشار موج در طناب 10 متر بر ثانیه و بین A و B تنها یک نقطه هم فاز B موجود باشد فاصله AB چند متر است؟(احتمالی 96)
نکته حل: موج از A به B رسیده پس فاز A بیشتر از فاز B است.به ازای هر نقطه هم فاز یک 2π هم اضافه می کنیم و با روابط گفته شده حل می شود.
جواب:4/3

تست2)در انتشار موج در یک طناب , موج از B به A می رود. (Ub=0.05 Sin (20πt-π/3 و (Ua=0.05 Sin (20πt+π/3 است.اگر سرعت انتشار موج در طناب 10 متر بر ثانیه باشد حداقل فاصله AB چند متر است؟(احتمالی 96)
نکته حل: گفته شده موج از B به A می رود پس باید فاز B از فاز A بیشتر باشد ولی در معادلات میبینیم که فاز B کمتر است.در چنین مواردی یک 2π به اونی که باید فازش بیشتر باشه (در اینجا به فاز اضافه می کنیم و سپس حل می کنیم.
جواب: 2/3

تست3) اگر (Ua=0.01 Sin (πt-0.1π و (Ub=0.01 Sin (πt-1.3π باشد حداقل زمانی که موج از A تا B می پیماید چند ثانیه است؟(سرعت انتشار موج 2 متر بر ثانیه می باشد)
نکته حل: همان طور که میبینیم فاز از فاز بیشتر است.و با جایگذاری در فرمول مدت زمان را بدست می آوریم.
جواب: 1.2 ثانیه

تست4)نقش یک موج عرضی در یک لحظه نشان داده شده است اختلاف فاز بین دو نقطه A و B چند رادیان است؟(آزمایشی سنجش 94)
//برای این تست یک راه کلی (با دایره) و یک راه بسیار کوتاه ارائه شد.

تست5) نقش موجی در یک لحظه مطابق شکل است.اختلاف فاز بین دو نقطه M و N چند رادیان است؟
//با توجه به توضیحاتی که در تست قبل داده شد حل می شود.

آرشآرش