فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 55 - امواج مکانیکی (قسمت پنجم)

حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار 

در این جلسه تاکید من بر روی حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار است. بسیار جلسۀ مهمی است و از نظر علمی و محتوایی بسیار سنگین است. بسیار با دقت فیلم رو ببینید و تست ها رو بزنید و برای کنکور این تیپ تست ها رو خیلی جدی بگیرید.

 

ریز مباحث جلسه 055:
مدت زمان: 32 دقیقه و 36 ثانیه.

تست1) نقش موجی در یک طناب در لحظه t=0 مطابق شکل روبرو است.در بازه زمانی 0 تا 3T/4 جابجایی ذره M م مسافتی که موج در این مدت طی می کند کدام است؟()سراسری ریاضی 85 خارج از کشور)
نکته حل: نکته مهم این تست تشخیص جهت حرکت ذره M است و با توجه به نکات جلسات پیش براحتی حل می شود و احتمالی 96 است.
//یادآوری طول موج و نسبت طلایی.

تست2)شکل مقابل یک لحظه از موج رونده را نشان می دهد.حداقل زمانی که لازم است تا مکان نقطه A , ضفر شود چند برابر حداقل زمانی است که لازم است تا مکان نقطه B صفر شود؟(آزمایشی سنجش 84)
نکته حل:تعیین جهت حرکت ذرات A و B.
//مرور تعیین جهت حرکت-تعیین کند یا تند بودن-تعیین علامت سرعت-تعیین علامت شتاب.

تست3) نقش یک موج عرضی در طنابی در لحظه t=0 مطابق شکل روبرو است.در لحظه t=1/30 ثانیه مکان ذرات M و N به ترتیب از راست به چپ کدام است؟(سراسری ریاضی 93 خارج از کشور)
نکته حل: تشخیص جهت حرکت ذرات و بدست آوردن دوره توسط طول موج و سرعت. و توضیح و استفاده از تکنیک t/T و پیدا کردن فاز از روی آن.
//این تست حاوی نکات زیادی می باشد و مهم است.

تست4)شکل مقابل موجی را در لحظه t=0 نشان می دهد.در بازه زمانی 0 تا 1/75 ثانیه حرکت ذره M چگونه است؟(سرعت انتشار موج در طناب 10 متر بر ثانیه است).(احتمالی 96)
نکته حل: پیدا کردن دوره و بدست آورد و براحتی حل می شود.

تست5)شکل مقابل نقش موجی به بسامد 20 هرتز را در لحظه t=0 نشان می دهد.بزرگی شتاب متوسط ذره M در بازه زمانی 1/24 ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است؟( سراسری ریاضی 88)
نکته حل: پیدا کردن جهت حرکت ذره و یافتن سرعت در دو لحظه و پیدا کردن شتاب متوسط.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم