فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 54 - امواج مکانیکی (قسمت چهارم)

تاکید من در این جلسه بر نمودار های بخش موجه یعنی محاسبه طول موج از روی نمودار نقش موج، نمودار محاسبه دوره از نمودارut و هچنین تست هایی که براتون انتخاب کردم و تست های بسیار مهم که دارای نکته هستند.

مباحث جلسه 054:
مدت زمان:30 دقیقه و 17 ثانیه.

تست1) سرعت انتشار موج عرضی در یک تار 100 متر بر ثانیه است.این موج با طول موج 0.5 متر و دامنه 2 میلی متر در یک تار منتشر می شود.اگر محور x منطبق بر تار باشد و انتشار موج در خلاف جهت محور x باشدتابع موج در SI کدام است؟(سراسری ریاضی 94)
نکته حل: انتشار در خلاف جهت محور x است پس k منفی است.تست براحتی قابل حل می باشد.
جواب: (U(y)=0.002 Sin (400πt+4πx

تست2)تابع موجی در SI بصورت (U(y)=0.02 Sin (15πt-πx می باشد.سرعت یک ذره از محیط انتشار موج که در مکان x=1/6 متر است در لحظه t=1/30 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟(سراسری ریاضی 95 خارج از کشور)
نکته حل: ابتدا با جایگذاری x=1/6 معادله حرکت ذره را پیدا می کنیم سپس از معادله مکان مشتق گرفته و معادله سرعت را بدست می آوریم با جایگذاری زمان سرعت را بدست می آوریم.
جواب: 4.5 متر بر ثانیه.

تست3)نقش موجی که در خلاف جهت محور x در یک محیط پیش می رود در یک لحظه مطابق شکل است نوع حرکت نقاط A و B در این لحظه چگونه است؟
نکته حل:در جهت حرکت موج حرکت کنید و خیلی کم مانده به نقطه مورد نظر بایستید و این نقطه بیانگر جهت حرکت ذره خواهد بود.
جواب:با توجه به شکل و جهت حرکت موج , A تند شونده و B کند شونده است.

●توضیح نقش موج:نمودار U برحسب x است و وضعیت ارتعاشی تمامی نقاط در یک لحظه را نشان می دهد-------->طول موج را از این نمودار می توان بدست آورد.
//توضیح کامل روی شکل.
●نمودار U برحسب t , وضعیت ارتعاشی یک نقطه در تمام زمانها را نشان می دهد------>دوره را از این نمودار می توان بدست آورد.
●تابع موج تابع دو متغییره است و تابع t و x است.
●توضیح طول موج روی نمودار نقش موج.
●وقی یک ذره در مدت یک دوره یک نوسان کامل انجام می دهد , موج به اندازه یک طول موج روی محورش پیش روی میکند.
●بدست آوردن سرعت موج با استفاده از اطلاعات دو نمودار U-t و U-x .
●هم ارزی طلایی(خیلی مهم): T هم ارز 2π هم ارز λ
//ارائه مثال هایی در مورد هم ارزی طلایی و ارتباط دادن نوسان با موج.

تست4)شکل روبرو نقش موجی را در یک لحظه نشان می دهد.اگر در این لحظه, نقطه M از محیط در حال بالا رفتن باشد, موج در ...... محور x منتشر می شود و طول موج آن ...... متر است.(سراسری تجربی 89)
نکته حل:با استفاده از نکته جهت حرکت موج و ارتعاش نقاط و همچنین با کمک هم ارزی طلایی براحتی قابل حل است.

تست5)نقش موج عرضی در یک طناب در لحظه صفر مطابق شکل است.پس از چند ثانیه جهت حرکت ذره M تغییر می کند؟(سراسری ریاضی 89 خارج از کشور)
//این تست بسار مهم می باشد و ترکیبی است.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم