فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 52 - امواج مکانیکی (قسمت دوم)

با جلسه دوم موج در خدمت شما هستیم، در این جلسه تست تجربی 95 رو خواهیم داشت تستی که از مفاهمیم اولیه جلسه قبل خدمت شما ارائه شد مطرح شده و همچنین سرعت انتشار موج عرضی در در طولی یک تار یا طناب با روابط و نکاتش خدمتتون ارائه میشه همراه با چند تا تست که اوردیم

(امواج مکانیکی-قسمت2):
مدت زمان:37 دقیقه و 18 ثانیه

//مرور جلسه قبل با حل چند تست:

تست1)دو موج مکانیکی A و B در یک محیط کشسان منتشر می شوند.اگر بسامد موج A, چهار برابر بسامد موج B باشد طول موج و سرعت انتشار موج A چند برابر طول موج و سرعت انتشار موج B است؟
نکته حل:چون گفته در یک محیط پس سرعت انتشار هر دو موج برابر است پس نسبت سرعت انتشار دو موج به هم 1 است و در یک محیط طول موج با فرکانس نسبت عکس دارد بنابر این طول موج A بر طول موج B برابر 1/4 است.

تست2) اگر بسامد نوسان چشمه موجی 2 برابر شود, سرعت انتشار موج در محیط چه تغییری می کند؟
نکته حل: سرعت موج تابع شرایط محیط است نه چشمه موج.
جواب:تغییر نمی کند.

تست3) اگر دامنه نوسان یک چشمه موج 2 برابر شود, سرعت انتشار موج در محیط چه تغییری می کند؟
نکته حل:سرعت موج تابع شرایط محیط است نه چشمه موج.
جواب:تغییر نمی کند.

تست4)یک موج عرضی در یک محیط با ویژگیهای فیزیکی یکسان منتشر می شود.در این موج راستای انتشار و راستای ارتعاش....... و هرچه موج جلوتر می رود سرعت انتشار در آن محیط........ .(آزمایشی سنجش 93)
نکته حل: گفته موج عرضی و در یک محیط(یعنی شرایط محیط ثابت است)
جواب:برهم عمودند-ثابت می ماند.

● سرعت انتشار موج عرضی در طول یک تار یا طناب همگن:
__این طناب(تار) جرم-چگالی-طول-سطح مقطع دارد.وقتی آشفتگی ایجاد می کنیم این آشفتگی با یک سرعتی در طول این طناب(تار) جلو می رود.

تست5)نیروی کشش تاری را دو برابر و طول آن را نصف می کنیم.سرعت انتشار موج در آن چند برابر می شود؟(سراسری ریاضی 71)
نکته حل:با نصف کردن طول جرم هم نصف میشود و تاثیری در چگالی ندارد بنابراین فقط دو برابر کردن نیرو تاثیر گذار است.
جواب: 2√

تست6)سرعت انتشار موج عرضی در یک تار 100 متر بر ثانیه است .نیروی کشش این تار را چند درصد افزایش دهیم تا سرعت انتشار موج در آن به 110 متر بر ثانیه برسد؟(سراسری تجربی 91)
نکته حل(حل با دو روش توضیح داده شده): با پیدا کردن نسبت سرعت جدید به قدیم و به توان رساندن آن نسبت نیروی جدید به نیروی قدیم به دست می آید و چون از 1 بزرگتر است به این نتیجه می رسیم که افزایش داشته.
جواب: 21

تست7)قطر مقطع سیم مرتعش, 1 میلی متر و چگالی آن 8 کرم بر سانتی متر مکعب و طول آن 8 سانتی متر است.اگر یک موج عرضی در مدت 0.02 ثانیه طول سیم را طی کنددنیروی کشش سیم چند نیوتن است؟
نکته حل: ابتدا همه واحدها را به واحدهای SI تبدیل می کنیم-سرعت را با زمان و طول داده شده محاسبه می کنیم و در فرمول مرتبط با داده ها قرار می دهیم و براحتی F بدست می آید.
جواب: 9.6

تست8)ریسمانی به طول L و جرم M از سقف آویزان است.اگر در ریسمان موج عرضی کم دامنه ایجاد کنیم در نقطه ای به فاصله Y از انتهای آزاد ریسمان سرعت انتشار موج عرضی کدام است؟

 

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم