فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 50 - نوسان (قسمت یازدهم)

آخرین قسمت از فصل نوسان 

در این جلسه می خواهیم یه جمع بندی داشته باشیم و یه سری تست های تکمیلی رو حل می کنیم.

یه سری تست جدید رو هم براتون داریم از بحث انرژی


مدت زمان:28 دقیقه و 13 ثانیه.

تست1)نمودار یک حرکت ارتعاشی مطابق شکل است. 't چند ثانیه است؟(روی شکل T برابر 0.02 داده شده است.)(سراسری ریاضی 78)
نکته حل:این سوال نکته خاصی ندارد و با توجه به شکل براحتی قابل حل است.
جواب:1/24

تست2)نوسانگر هماهنگ ساده ای با سرعت 3 سانتی متر بر ثانیه از مکان 5+ سانتی متر و با سرعت 7 سانتی متر بر ثانیه از مکان 3+ سانتی متر عبور می کند دوره حرکت این نوسانگر تقریبا چند ثانیه است؟ (π^2=10)
نکته حل: با توجه به فرمول (ω=√(V2^2-V1^2)/(X1^2-X2^2 که در درس نامه های قبلی ارائه شده براحتی میتوان جواب داد.(این فرمول با توجه به رابطه مستقل از زمان سرعت-مکان بدست آمده )
جواب: 4 ثانیه

تست3) آونگی را به سقف آسانسوری آویخته ایم وقتی که آسانسور ساکن است دوره اش T است.اگر آسانسور با شتاب g/2 و رو به پایین حرکت کند دوره آن چند T می شود؟(سراسری ریاضی)
نکته حل:شتاب تند شونده رو به پایین است پس بجای g داریم g-g/2 و دوره با جذر شتاب نسبت عکس دارد.
جواب: 2√

تست4) نمودار انرژی پتانسیل بر حسب زمان یک نوسانگر ساده مطابق شکل است.فاز حرکت در لحظه t1 بر حسب رادیان کدام یک از مقادیر میتواند باشد؟
نکته حل:در فازهای π/4 و مشتقاتش انرژی پتانسیل نصف انرژی مکانیکی است.و در نمودار پس از لحظه t1 انرژی پتانسیل در حال افزایش است.
جواب:π/4

تست5)نمودار انرژی پتانسیل کشسانی یک نوسانگر ساده مطابق شکل است.در لحظه t=0.1 ثانیه انرژی جنبشی نوسانگر چند ژول است؟(سراسری ریاضی 89-با اندک تغییر)
نکته حل:با توجه به شکل دوره نوسان 0.8 ثانیه است,زمان خواسته شده T/8 میشود با توجه به نکات جلسات پیش در T/8 و مضارب فرد T/8 انرژی جنبشی برابر انرژی پتانسیل و نصف انرژی مکانیکی است.
جواب:0.18

تست6)دوره نوسانگر ساده ای 6 ثانیه و دامنه حرکت آن A می باشد,نوسانگر در لحظه t در مکان منفی A/2 و سرعتش در آن لحظه مثبت است.پس از لحظه t حداقل چند ثانیه زمان نیاز است تا نوسانگر به مکان مثبت A/2 برسد؟
نکته حل:طبق نکاتی که در جلسات قبل گفته شد براحتی قابل حل است.
جواب:1 ثانیه

تست7)در تست قبل پس از لحظه t حداقل چند ثانیه زمان نیاز است تا نوسانگر به بعد مثبت A/2 برسد و سرعت آن منفی باشد.
نکته حل:باید بره به مثبت A و بعد برگرده به مثبت A/2 تا سرعت منفی باشد.
جواب: 3 ثانیه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم