فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 47 - نوسان (قسمت هشتم)

سخن استاد:با هفت تست از مباحث وزن فنر، نوسانات وزن فنر و آونگ ساده در خدمتتون هستیم که نکات تدریس شده در جلسه قبل رو پوشش میده .

...................................................................................

مدت زمان:24 دقیقه و 59 ثانیه.

تست1)وزنه 400 گرمی را به فنری با ثابت k و جرم ناچیز بسته و آن را با دامنه کم به نوسان در می آوریم.وزنه چند گرمی به وزنه قبلیی اضافه کنیم تا دوره نوسان 1.5 برابر شود؟(سراسری تجربی 89)
_با فرمولهای گفته شده و تناسب به راحتی قابل حل می باشد.جواب:500 گرم.

تست2)نوسانگر وزنه -فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک , با دامنه A1 و بسامد f1 نوسان می کند.در لحظه ای که نوسانگر در بیشترین فاصله از مرکز نوسان قرار دارد, 3/4 جرم وزنه کنده شده و جدا می شود و جرم باقی مانده متصل به همان فنر به نوسان ادامه می دهد اگر در این حالت بسامد f2 و دامنه A2 باشد نسبتهای A2 بر A1 و f2 بر f1 کدامند؟(سراسری ریاضی 93)
_اولا چون در حداکثر دامنه جرم را جدا کردیم دامنه همان قبلی باقی می ماند و A2 بر A1 برابر 1 می شود.ثانیا توجه میکنیم که فقط با جرم باقی مانده سروکار داریم که در اینجا 1/4 m باقی می ماند و چون بسامد با عکس جذر وزن رابطه دارد f2 برf1 برابر 2 می شود.

تست3) طول آونگ ساده ای را 36% کاهش می دهیم دوره تناوب آن چند درصد کاهش می یابد؟(تست ساده ای می باشد)
_در اینجا نیز توجه می کنیم که با باقی مانده سروکار داریم یعنی 64%.قبلا 100% بود حالا 64% مانده با یک تناسب به 0.8 میرسیم که نشان میدهد 20% کاهش یافته.
نکته:درصد تغییرات x = (x2/x1-1)*100درصد تغییرات

تست4)دوره نوسان آونگ ساده ای در یک مکان معین برابر 2 ثانیه است و در مدت 2.6 دقیقه N نوسان کامل انجام می دهد.طول آونگ را چند درصد افزایش یا کاهش دهیم تا در همان مدت و در همان مکان N-18 نوسان کامل انجام دهد؟(سراسری ریاضی 94)
_تعداد نوسانات کم شده پس دوره بیشتر شده بنابر این طول آونگ باید افزایش پیدا کند پس گزینه هایی که در آنها طول کاهش یافته حذف می شوند.
_ابتدا N را پیدا می کنیم سپس دوره در حالت دوم را پیدا می کنیم و با تناسبی که جلسه پیش گفته شد به جواب 69% افزایش می رسیم.

تست5) معادله حرکت آونگ ساده ای کم دامنه در SI بصورت d^2x/dt^2+π^2X=0 است اگر g=π^2=10 فرض شود, طول آونگ چند متر است؟(سراسری ریاضی 88 خارج)(مهم)
_طبق نکات اگر g=π^2=10 خواهیم داشت T=2√l و با توجه به معادله مفهمیم d^2x/dt^2+π^2X=0 همان a=- π^2X است و ω محاسبه کرده و از T را بدست می آوریم و و طول آونگ 1 بدست می آید.

تست6) بیشینه سرعت آونگ ساده ای 0.1√2 متر بر ثانیه و بیشینه شتاب آن 0.2 است طول آونگ تقریبا چند متر است؟(g=10) (سنجش 86)
_نکته برای حل: بیشینه شتاب بر بیشینه سرعت برابر است با ω.

تست7)آونگی را به سقف آسانسوری آویخته ایم وقتی که آسانسور ساکن است دوره اش T است. اگر آسانسور با شتاب g/2 رو به پایین حرکت کند دوره آن چند T می شود؟
_نکته برای حل:شتاب تند شونده رو به پایین است پس بجای g داریم g-g/2 و دوره با جذر شتاب نسبت عکس دارد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم