فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 44 - نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دایره ی طلایی

 در این جلسه با تکنیک دایره ی طلایی رو داریم و همچنین چندین تست انتخابی برای پوشش مطالب جلسات قبل و تکنیک دایره ی طلایی رو حل می کنیم.

مدت زمان:33 دقیقه و 54 ثانیه

در این جلسه تکنیک دایره طلایی ارائه میشود همراه با 6 تست:
*اگر X=½ A باشد زاویه برابر 30 درجه و (a=½ a(max و (V=√3/2V(max می باشد.
*اگر X=√2/2 A باشد زاویه برابر 45 درجه و (V=√2/2 V(max و (a=√2/2 a(max می باشد.
*اگر X=√3/2 A باشد زاویه برابر 60 درجه و (V=½ V(max و (a=√3/2 a(max می باشد.
_اگر نسبتها هیچکدام از سه نسبت بالا نبود میتوان از فرمول x/A)^2+(V/Vm)^2=1) یا فرمولهای کلی که در جلسات قبل گفته شد, استفاده نمود.
حل 7 تست از کنکورهای سراسری اخیر:
1)نوسانگری روی پاره خطی به طول 12 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد.این نوسانگر دو جابجایی مساوی و متوالی را بدون تغییر جهت انجام می دهد که مجموع آنها برابر دامنه نوسان است.اگر هر یک از این جابجایی ها در 0.04 ثانیه انجام شود,بیشینه سرعت این نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟(حاوی نکته در یافتن ناحیه جابجایی)
2)معادله سرعت-مکان نوسانگر ساده ای به صورت V^2=0.4-4000X^2 می باشد, بیشینه سرعت این نوسانگر چقدر است؟(در این نوع مسائل یکبار X را صفر میدهیم تا Aω را بدست بیاوریم و با دیگر V را صفر قرار میدهیم تا A را بدست بیاوریم زیرا هر موقع سرعت ماکزیمم باشد بعد صفر است و هر موقع بعد ماکزیمم باشد سرعت صفر می باشد.)
3)معادله سرعت-مکان نوسانگری در SI بصورت 25V^2/π^2+2500X^2=1 است بسامد نوسان چند هرتز می باشد؟(روش حل مانند سوال بالا)
4)سرعت نوسانگری در لحظه t1 برابر (V=√3/2V(max است.حداقل پس از چه کسری از دوره , اندازه شتاب این نوسانگر بیشینه می شود؟(حل با استفاده از تکنیک دایره طلایی)
5)دوره نوسانگر ساده ای π/50 ثانیه استو دامنه آن 2 سانتی متر است.در لحظه ای که نوسانگر به اندازه 3√ سانتی متر از وضع تعادل دور شده است, بزرگی سرعت ان چند متر بر ثانیه است؟(حل با استفاده از تکنیک دایره طلایی)
6)نمودار مکان-زمان دو حرکت هماهنگ ساده مطابق شکل است.بیشینه سرعت نوسانگر1 چند برابر بیشینه سرعت نوسانگر 2 است؟(تجربی-93)
7)با توجه به نمودار روبرو که مربوط به مکان-زمان دو نوسان کننده AوB است و جرم جسم A , جهار برابر جرم جسم B است بیشینه نیروی وارد بر جسم A چند برابر بیشینه نیروی وارد بر جسم B است؟(ریاضی-92)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم