فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 43 - نوسان (قسمت چهارم) - معادلات و نمودارها

در این جلسه معادله ی سرعت زمان، شتاب زمان، نیرو زمان و نمودارهای اونها و همچنین رابطه های سرعت، شتاب و برد که از لحاظ فازی چقدر نسبت به هم تقدم یا تاخیر دارند رو بررسی می کنیم.

مدت زمان:31 دقیقه و 21 ثانیه.

ابتدا حل یک تست با استفاده از نکته زیر.
نکته)کمترین مسافت بر عکس بیشترین جابجایی زمانی اتفاق می افتد که نوسانگر حول دامنه(اطراف ابتدا یا انتهای پاره خط نوسان) باشد چون سرعت در دو سر پاره خط صفر می شود بنابراین کمترین مسافت پیموده میشود.
**سپس بدست آوردن معادلات سرعت و شتاب با مشتق گیری از معادله بعد و بدست آوردن ماکزیمم هر کدام.
*X=Asinωt بنابراین اندازه X ماکزیمم: A
*V=Aω cosωt بنابراین اندازه V ماکزیمم :Aω
*a=-Aωωsinωt بنابراین اندازه a ماکزیمم: Aωω
*F=-mAωωsinωt بنابراین اندازه F ماکزیمم :mAωω

**بررسی تقدم و تاخر بعد و سرعت و شتاب نسبت به هم.
نکته) سرعت نسبت به بعد π/2 رادیان تقدم فاز دارد.
نکته)شتاب نسبت به بعد π رادیان تقدم فاز دارد.
نکته)a=-ωωX همراه با رسم نمودارهای نیرو-مکان(بعد) و شتاب-مکان(بعد).
نکته)با استفاده از فرمول a=-ωωX میتوان فهمید که شتاب همواره در خلاف جهت بردار مکان(بعد) ولی متناسب با مکان(بعد) است.

**بدست آوردن روابط مستقل از زمان با جایگذاری سه نسبت Sinθ=X/A و (Cosθ=V/V(max و (Sinθ=a/a(max در فرمول مثلثاتی سینوس به توان دو + کسینوس به توان دو =1
*روابط مستقل از زمان:
(V=+-ω√(A^2-X^2
(a=+-ω√(V(max)^2-V^2

**و در نهایت ارائه فرمولی برای بدست آوردن ω با داشتن X1,V1 و X2,V2.