فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 14 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت اول)

شروع فصل دوم با عنوان ردّ پای گازها در زندگی انسان یا همان هواکُره

این قسمت خیلی با شیمی ارتباط ندارد و بیشتر شبیه جغرافی می باشد. 

مهم ترین مبحثِ این تقطیر جزء به جزء هوا است که روی نمودار آن را توضیح خواهم داد اما کتاب به این موضوع زیاد اهمیت نداده و آن را روی عبور کرده است.