فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 13 - کیهان (قسمت سیزدهم) - پایداری اتم از نظر آرایش الکترونی

آخرین قسمت فصل اول: پایداری اتم از نظر آرایش الکترونی 

مباحث پایداری اتم ها از نظر آرایش الکترونی، آرایش الکترونی هشتایی یا پیدار و چگونگی رسیدن اتم ها به این آرایش پایدار و تشکیل پیوندهای کوالانسی و یونی، و دو دسته ترکیب، ترکیب های مولکولی و یونی برایتان توضیح داده خواهد شد.