فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 38 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پانزدهم)- خازن (قسمت پنجم)

خازن (قسمت پنجم) 

اتصال کوتاه (باز و بسته بودن کلید)، اتصالات صفحات خازن ها به یکدیگر 

 ریز مباحث جلسه 38:
مدت زمان: 35 دقیقه
این پنجمین فیلم از مبحث خازن می باشد. در این جلسه 4 تست کنکور حل می شود و نکات مربوط به کلید و اتصال صفحات خازن ها به یکدیگر گفته می شود:

 تست 1: در شکل های الف و ب خازن ها و باتری ها مشابه اند اگر بار الکتریکی هر یک از خازن ها در شکل الف را q1 و بار هر یک از خازن ها را در شکل ب q2 بنامیم نسبت q2 به q1 کدام است؟ (سراسری ریاضی 94)
 تست 2: در شکل روبرو با بستن کلید K ظرفیت خازن معادل ترکیب خازن های بین دو نقطه A و B چند برابر می شود؟ (تالیفی)
 تست 3: خازن های شکل مقابل ظرفیت های یکسان دارند و انرژی مجموعه کل مدار u است. اگر کلید K را ببندیم انرژی کل مدار u می شود نسبت u به u چند است؟ (به دو سر A و B اختلاف پتانسیل ثابت V بسته شده است) (احتمالی کنکور)
 تست 4: با توجه به مدار مقابل نسبت V1 به V3 چند است؟ (سراسری ریاضی 93)

 ارائه نکات مربوط به اتصال صفحات خازن ها به یکدیگر

 نکات تستی:

  1. همواره نسبت ظرفیت معادل خازن ها بعد از بستن کلید به ظرفیت معادل مدار قبل از بستن کلید از 1 بزرگ تر است (درباره انرژی هم صدق می کند).
  2. اگر خازنی را با مولدی پرکنیم و دوباره آن را به خازن خالی مشابه با خودش وصل کنیم بار خازن اولیه نصف می شود، انرژی آن یک چهارم می شود و انرژی کل مجموعه نصف انرژی اولیه خازن پرشده می شود.