فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

Loading
معرفی برنامه

فیلم جلسه 0 - معرفی برنامه

معرفی برنامه فیزیک آلاء
حرکت شناسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - حرکت شناسی (قسمت اول)

حرکت شناسی (قسمت اول) مفاهیم اولیه: بردار مکان، جابجایی، مسافت طی شده، بازه زمانی، لحظه، معادلۀ حرک ...
حرکت شناسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - حرکت شناسی (قسمت دوم)

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای، لحظۀ توقف و تغییر جهت، شرط توقف، شرایط تغییر جهت، شتاب متوسط و شتاب لحظه ...
حرکت شناسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - حرکت شناسی (قسمت سوم)

حل تست های 2 تا 8 ♦ تثبیت مطالب تدریس شده در جلسه ی 2 با حل 7 تست :_نکات لازم برای حل تست2 :-سرعت م ...
حرکت شناسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - حرکت شناسی (قسمت چهارم)

حرکت شناسی (قسمت چهارم) حرکت تندشوند و حرکت کندشونده 
حرکت شناسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - حرکت شناسی (قسمت پنجم)

حرکت شناسی (قسمت پنجم) مبحث: تحلیل نمودارهای حرکت تحلیل مکان-زمان، تحلیل سرعت-زمان و تحلیل شتاب-زم ...
حرکت شناسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)

حل تست های 9 تا 19 مدت زمان حدود30 دقیقه!حل تست 9 تا 19 مطابق جزوه ی (116 تست برای فهم کامل حرکت شن ...
حرکت شناسی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)

حل تست های 20 تا 25  زمان: 23:58حل 6 تست.تست20(جزوه): نمودار سرعت-جهت متحرکی مطابق شکل مقابل م باش ...
حرکت شناسی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - حرکت شناسی (قسمت هشتم)

تدریس:حرکت یکنواخت، معادله حرکت یک نواخت، تحلیل نمودارهای حرکت یکنواخت، سرعت نسبیزمان: 26:08تدریس ...
حرکت شناسی(قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - حرکت شناسی(قسمت نهم)

بررسی تست های جلسه ی قبل( حرکت یکنواخت بر روی خط راست )سعی شده که کل مبحث حرکت یکنواخت با 6 تست پوش ...
حرکت شناسی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - حرکت شناسی (قسمت دهم)

تدریس:حرکت شتابدار با شتاب ثابت ، معادله های مکان زمان و سرعت زمان ، زمان توقف و مسافت توقف و تحلیل ...
حرکت شناسی (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - حرکت شناسی (قسمت یازدهم)

حل 5 تست از مبحث حرکت شناسی مربوط به حرکت شتابدار با شتاب ثابتحل تست هاي حركت شنابدار با شتاب ثابت. ...
حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)

حل تست های کنکور 94 و 95 (قسمت اول) حل و تشریح سه تست کنکور 
حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)

حل تست های کنکور 94 و 95 (قسمت دوم) حل و تشریح سه تست کنکور 
حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 15 - حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت اول) محاسبۀ زمان اوج، ارتفاع اوج و ... توضیحات بیشتر: مدت: ۳۵:۰۰حرکت شناسی( ...
حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 16 - حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت دوم) نکتۀ اول: رها شدن از ارتفاع h نکتۀ دوم: سرعت در n/m ارتفاع اوج 
حرکت شناسی (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 17 - حرکت شناسی (قسمت هفدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت سوم) نکتۀ سوم: عبور متوالی گلوله از یک نقطه نکتۀ چهارم: پرتاب غیرهمزمان دو گ ...
حرکت شناسی (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 18 - حرکت شناسی (قسمت هجدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت چهارم) نمودارهای حرکت گلوله در سقوط آزاد و نکات تکمیلی مبحث سقوط آزاد زمان: ...
حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 19 - حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

تست های تکمیلی مبحث سقوط آزاد حل 7 تست   جلسه نوزدهم.حل تست تكميلي سقوط آزاد.تست١) دو گلوله در ...
حرکت شناسی (قسمت بیستم)

فیلم جلسه 20 - حرکت شناسی (قسمت بیستم)

حرکت دو بُعدی (قسمت اول)با حرکت دوبعدی در خدمت شما هستیم، امروز قراره درسنامه حرکت دوبعدی رو با حل ...
حرکت شناسی (قسمت بیست و یکم)

فیلم جلسه 21 - حرکت شناسی (قسمت بیست و یکم)

حرکت دو بُعدی (قسمت دوم)حل 9 تست از مبحث حرکت دو بُعدی
حرکت شناسی (قسمت بیست و دوم)

فیلم جلسه 22 - حرکت شناسی (قسمت بیست و دوم)

حرکت پرتابی (قسمت اول) ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ریاضی تدریس مباحث: جابجایی افقی گلوله، جابجایی قائم گل ...
حرکت شناسی (قسمت بیست و سوم)

فیلم جلسه 23 - حرکت شناسی (قسمت بیست و سوم)

حرکت پرتابی (قسمت دوم) ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ریاضیحل 7 تست از مبحث حرکت پرتابیبه پایان فصل حرکت شن ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ ساکن مباحث: بار الکتریکی (پایسته، کوانتومی و ناوردا) روش های باردار کردن ا ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)

تدریس قانون کولن مباحث: نیرو بر حسب نیوتن، بار، فاصله، تکنیک 90، و حل 4 تست با جلسه ی دوم فصل الکت ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)

حل 3 تست از مبحث قانون کولن زمان: 21:12حل 3 تست الکترسته ساکن از مباحث تدریس شده.تست1: در شکل زیر ب ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)

حل 4 تست از مبحث قانون کولن 
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-میدان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-م ...

میدان الکتریکی (قسمت اول) در این جلسه با مفهموم میدان الکتریکی در خدمت شما هستیم تعریف میدان از لحا ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)-میدان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)-می ...

میدان الکتریکی (قسمت دوم) در این جلسه پنج تا تست براتون انتخاب کردم تست ها حاوی نکات بسیار مهمه امی ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)-میدان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)-م ...

میدان الکتریکی (قسمت سوم) حل 4 تست از مبحث میدان الکتریکی با حل این تست ها به جواب خیلی از سوال ها ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)-میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)-م ...

میدان الکتریکی (قسمت چهارم) حل 2 تست از مبحث میدان الکتریکی و تدریس چگالی سطحی 
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- ا ...

انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکتریکی (قسمت اول) یک مبحث بسیار مفهومی اما ساده است، اگر به مفاهی ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)- ا ...

انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم) حل تست های انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکت ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)- خازن (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم) ...

مدت زمان: 28 دقیقهاین اولین فیلم از مبحث خازن می باشد در این فیلم با مفاهیم پایه ای خازن آشنا می شو ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)- خازن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم ...

خازن (قسمت دوم) مدت زمان: 22 دقیقهاین دومین فیلم از مبحث خازن می باشد در این جلسه به نکات مهمی اشا ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)- خازن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم) ...

مدت زمان: 35 دقیقهاین سومین فیلم از مبحث خازن می باشد. در این جلسه به اتصالات خازن ها و نکات مهم آن ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)- خازن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 37 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم ...

خازن (قسمت چهارم) حل 5 تست از اتصالات متوالی و موازی (تست های سراسری تجربی، 95، 94، 93 و ریاضی 94)  ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پانزدهم)- خازن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 38 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پانزدهم ...

خازن (قسمت پنجم) اتصال کوتاه (باز و بسته بودن کلید)، اتصالات صفحات خازن ها به یکدیگر  ریز مباحث جل ...
الکتریسیتۀ ساکن (قسمت شانزدهم)- خازن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 39 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت شانزدهم ...

خازن (قسمت ششم) جلسۀ آخر حل 5 تست دیگر از مبحث خازن جهت یادگیری و اطمینان خاطر بیشتر شما عزیزان  
نوسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - نوسان (قسمت اول)

مدت زمان 36:19 تعریف حرکت نوسانی ساده و بررسی آن تعاریف : بعد - دامنه - دوره - بسامد یا فرکانس - بسا ...
نوسان (قسمت دوم) - معادله ی حرکت نوسانگر

فیلم جلسه 41 - نوسان (قسمت دوم) - معادله ی ح ...

 مدت زمان 34:19 در این جلسه ابتدا 6 تست از مفاهیمی که در جلسه قبل تدریس شد حل می شود . معادله ی حرک ...
نوسان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - نوسان (قسمت سوم)

سخن استاد:در این جلسه تکنیک طلایی که جلسه ی گذشته تدریس کردیم رو بیشتر بررسی می کنیم.در این جلسه بیش ...
نوسان (قسمت چهارم) - معادلات و نمودارها

فیلم جلسه 43 - نوسان (قسمت چهارم) - معادلات ...

در این جلسه معادله ی سرعت زمان، شتاب زمان، نیرو زمان و نمودارهای اونها و همچنین رابطه های سرعت، شتاب ...
نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دایره ی طلایی

فیلم جلسه 44 - نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دای ...

 در این جلسه با تکنیک دایره ی طلایی رو داریم و همچنین چندین تست انتخابی برای پوشش مطالب جلسات قبل و ...
نوسان (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - نوسان (قسمت ششم)

امیدوارم 5 جلسه قبل رو با دقت تماشا کرده باشین و تست هاش رو زده باشین، در این جلسه تاکید بر نمودارها ...
نوسان (قسمت هفتم) - نوسانات وزنه فنر و آونگ ساده

فیلم جلسه 46 - نوسان (قسمت هفتم) - نوسانات و ...

در این جلسه تأکید من بر روی نوسانات وزنه فنر و آونگ ساده هست و من سعی میکنم تمامی نکاتی که نیاز داری ...
نوسان (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 47 - نوسان (قسمت هشتم)

سخن استاد:با هفت تست از مباحث وزن فنر، نوسانات وزن فنر و آونگ ساده در خدمتتون هستیم که نکات تدریس شد ...
نوسان (قسمت نهم) - انرژی در حرکت نوسانی

فیلم جلسه 48 - نوسان (قسمت نهم) - انرژی در ح ...

با مبحث انرژی در حرکت نوسانی در خدمتتون هستیم، حتماً از این بحث یک تست خواهید داشت و تمام نکات لازم ...
نوسان (قسمت دهم)

فیلم جلسه 49 - نوسان (قسمت دهم)

جلسه پایانی فصل نوساندر این جلسه با 10 تست بسیار مهم و یک تمرین برای شما که در منزل حل کنید در خدمت ...
نوسان (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 50 - نوسان (قسمت یازدهم)

آخرین قسمت از فصل نوسان در این جلسه می خواهیم یه جمع بندی داشته باشیم و یه سری تست های تکمیلی رو حل ...
امواج مکانیکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - امواج مکانیکی (قسمت اول)

رسیدیم به فصل امواج مکانیکی فصل شیرینی هستش ولی این فصل از دیدگاه بچه ها یک سال بالاتر بپرسین اون ها ...
امواج مکانیکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - امواج مکانیکی (قسمت دوم)

با جلسه دوم موج در خدمت شما هستیم، در این جلسه تست تجربی 95 رو خواهیم داشت تستی که از مفاهمیم اولیه ...
امواج مکانیکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 53 - امواج مکانیکی (قسمت سوم)

در این جلسه تابع موج رو کار خواهیم کرد معادله تابع موج به چه شکلی به دست میاد دز تابع موجعلائمی هستن ...
امواج مکانیکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 54 - امواج مکانیکی (قسمت چهارم)

تاکید من در این جلسه بر نمودار های بخش موجه یعنی محاسبه طول موج از روی نمودار نقش موج، نمودار محاسبه ...
امواج مکانیکی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 55 - امواج مکانیکی (قسمت پنجم)

حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار در این جلسه تاکید من بر روی حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار است. بسیار ...
امواج مکانیکی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 56 - امواج مکانیکی (قسمت ششم)

در این جلسه نقاط هم فاز و نقاط در فاز مخالف در خدمت شما هستیم. تمامی نکاتی که باید بدونید و اینکه نق ...
امواج مکانیکی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 57 - امواج مکانیکی (قسمت هفتم)

در این جلسه با اختلاف فاز بین دو نقطه بر روی محیط انتشار صورت سر و کار داریم و بحث خواهیم کرد. و نکا ...
امواج مکانیکی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 58 - امواج مکانیکی (قسمت هشتم)

در این جلسه به انتشار موج در دو بُعد و سه بُعد، انرژی موج، انرژی در طولی معادل یک طول موج، توان متوس ...
امواج مکانیکی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 59 - امواج مکانیکی (قسمت نهم)

در این قسمت سه تا تست انتخاب کردم براتون از برهم نهی امواج و همچنین درسنامۀ امواج ایستاده، که همون ا ...
امواج مکانیکی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 60 - امواج مکانیکی (قسمت دهم)

در این جلسه با مفهوم امواج ایستادۀ تشکیل شده در طول یک تار مرتعش و محاسبۀ طول تار و بسامدها یا هماهن ...
دینامیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - دینامیک (قسمت اول)

بالاخره انتظارها به پایان رسید و دینامیک شروع شد. امیدواریم با مطالبی که خدمت شما ارائه میشه، دینامی ...
دینامیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - دینامیک (قسمت دوم)

در این جلسه تاکید ما بر نیروی عمدی تیکه گاه یا نیروی عکس العمل عمودی سطح می باشد که در اکثر مسائل به ...
دینامیک (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - دینامیک (قسمت سوم)

با جلسه سوم دینامیک در خدمت شما هستیم. با بحث نیروی اصطکاک. نیروی عمودی تکیه گاه در جلسات قبل خدمت ش ...
دینامیک (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 64 - دینامیک (قسمت چهارم)

با جلسه چهارم در خدمت شما هستیم از فصل دینامیک. باز هم آشنایی با نیروها. مطالبی که در اینجا خدمت شما ...
دینامیک (قسمت پنجم) - تعادل (قسمت 1)

فیلم جلسه 65 - دینامیک (قسمت پنجم) - تعادل ( ...

در این جلسه با مفهوم تعادل که بحث بسیار مهمی است در دینامیک در خدمت شما هستیم با چهار تستی که براتون ...
دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (قسمت 2)

فیلم جلسه 66 - دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (ق ...

با جلسه ی ششم دینامیک در خدمت شما هستیم، با موضوع تعادل، این پنج جلسه ی اول در حقیقت یک آشنایی با مف ...
دینامیک (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 67 - دینامیک (قسمت هفتم)

با 5 تا تستی که انتخاب شده در قسمت هفتم دینامیک در خدمت شما هستیم، هر تست دارای نکات خاصی هست که لاز ...
دینامیک (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 68 - دینامیک (قسمت هشتم)

مبحث پرتاب افقی یک جسم بر روی سطح افق با ارائۀ تمامی نکات مربوط به این بحث به همراه سه تست کنکور   ...
دینامیک (قسمت نهم)

فیلم جلسه 69 - دینامیک (قسمت نهم)

مبحث مسائل دینامیک با استفاده از قانون دوم نیوتنبا جلسه نهم دینامیک در خدمت شما هستیم . دیگه از این ...
دینامیک (قسمت دهم)

فیلم جلسه 70 - دینامیک (قسمت دهم)

در این جلسه تاکید ما بر نیروی کشش در در میله و همچنین محاسبه نیروهای تماسی بین اجسام می باشد که مؤلف ...
دینامیک (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 71 - دینامیک (قسمت یازدهم)

در این جلسه تاکید ما بر روی تست های نیروهای تماسی بین وزنه های متصل به هم می باشد با هفت تستی که انت ...
دینامیک (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 72 - دینامیک (قسمت دوازدهم)

تاکید ما در این جلسه یعنی تست هایی که براتون اوردم و مطالبی که خدمت شما ارائه میشه حرکت یک جسم در را ...
دینامیک (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 73 - دینامیک (قسمت سیزدهم)

با یکی از مهم ترین بحث های دینامیک در خدمتتون هستیم تحت عنوان سطح شیب دار ذر این جلسه تمامی نکاتی که ...
دینامیک (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 74 - دینامیک (قسمت چهاردهم)

با جلسه چهاردهم دینامیک در خدمتتون هستم با تست هایی که انتخاب کردم براتون تست فوق العاده مهم هستند ت ...
دینامیک (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 75 - دینامیک (قسمت پانزدهم)

سطح شیبدار (قسمت سوم) امروز 6 تا تست براتون انتخاب کردم از سطح شیبدار و سطوح ترکیبی افقی قائم، همرا ...
دینامیک (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 76 - دینامیک (قسمت شانزدهم)

سطح شیبدار (قسمت چهارم) در این جلسه چند تست از مبحث سطوح ترکیبی افقی- قائم براتون آماده کردم، همراه ...
دینامیک (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 77 - دینامیک (قسمت هفدهم)

ماشین آتود (قسمت دوم) در این جلسه میخوایم ماشین آتود (قرقره ها) رو بررسی کنیم و در نهایت یک تست مرب ...
دینامیک (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 78 - دینامیک (قسمت هجدهم)

در این قسمت، یک بحث بسیار مهم داریم و اون هم بحث لغزش اجسام بر روی یکدیگره. با تست ها و نکات و توضیح ...
دینامیک (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 79 - دینامیک (قسمت نوزدهم)

در این جلسه 4 تست مهم و کنکوری از دینامیک براتون حل خواهم کرد که در کنکور زیاد تکرار شدن.مدت زمان : ...
دینامیک (قسمت بیستم) - تکانه یا اندازه حرکت

فیلم جلسه 80 - دینامیک (قسمت بیستم) - تکانه ...

با جلسه دیگری در خدمتتون هستیم تحت عنوان تکانه یا اندازه حرکت در این جلسه سعی می کنم تمامی نکاتی که ...
دینامیک (قسمت بیستم و یکم)

فیلم جلسه 81 - دینامیک (قسمت بیستم و یکم)

با جلسه دوم تکانه در خدمتتون هستیم امروز پنج تا تست براتون اتخاب کردم که مفاهیمی که در فیلم قبلی خدم ...
صوت ( قسمت اول)

فیلم جلسه 82 - صوت ( قسمت اول)

با بحث صوت در خدمت شما هستیم، از سری مباحث پیش دانشگاهی 2مفاهیم اولیه صوت رو با هم کار خواهیم کرد و ...
صوت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 83 - صوت (قسمت دوم)

در این جلسه 11 تست برای شما حل می کنیم.
صوت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 84 - صوت (قسمت سوم)

امروز براتون شدت صوت رو خواهم گفت تمامی نکات مربوط به شدت صوت و مفاهیم اولیه که خیلی بدردتون می خوره ...
صوت (قسمت چهارم) - تراز شدت صوت

فیلم جلسه 85 - صوت (قسمت چهارم) - تراز شدت ص ...

رسیدیم به قسمت چهارم صوت، قسمت تراز شدت صوت 
صوت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 86 - صوت (قسمت پنجم)

خوب بچه ها در جلسه گذشته با بحث تراز شدت صوت در خدمتتون بودیم درس نامه تراز رو گفتیم ولی یک سری تست ...
 صوت (قسمت ششم)، لوله های صوتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 87 - صوت (قسمت ششم)، لوله های صوت ...

بچه ها امروز با بحث لوله های صوتی در خدمتتون هستم با جلسه ششم مبحث صوت این قول رو بهت میدم لوله های ...
صوت (قسمت هفتم)، لوله های صوتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 88 - صوت (قسمت هفتم)، لوله های صوت ...

بچه ها در این جلسه تست های مربوط به لول های صوتی رو باهم کار خواهیم کرد ویک مطلب مهم تشدید در لوله ه ...
ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت اول) - فشار

فیلم جلسه 90 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت او ...

امروز بحث فشار رو شروع می کنیم، هر آنچه که نیازه تو فیلم اومده و همه ی تست ها پوشش داده میشه و خیالت ...
ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت دوم) - نیروهای بین مولکولی

فیلم جلسه 91 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت دو ...

با جلسه ی دوم از فیزیک سال دوم بحث فشار در خدمت شما هستیم، امروز می خواهیم مفایهم چسبندگی سطحی، نیرو ...
ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 92 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت س ...

در این جلسه به خود فشار می‌پردازیم تعریف فشار،‌فشار حاصل از جامدات منشوری، فشار در مایعات، فشار خود ...
ویژگی‌های فیزیکی مواد(قسمت چهارم)

فیلم جلسه 93 - ویژگی‌های فیزیکی مواد(قسمت چه ...

با جلسه چهارم جمع بندی فیزیک دوم در خدمت شما هستیم در این قسمت هفت تست رو انتخاب کردم براتون تست های ...
ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 94 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت پ ...

با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه دانش‌آموزان عزیز. با جلسه پنجم فصل فشار در خدمتتون هستیم. این جلسه خی ...
ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 95 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت ش ...

با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز در ادامه مجموعه جمع بندی فیزیک سال دوم و در ادامه مبحث فشار ام ...
ویژگی‌های فیزیک مواد (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 96 - ویژگی‌های فیزیک مواد (قسمت هف ...

به نام خدا و با عرض سلامی مجدد خدمت همه شما دانش‌آموزان عزیز با جلسه دیگر از جمع بندی فیزیک سال دوم ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - آینه ها و عدسی ها (قسمت اول)

دوستان با بحث آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم، خوب بالاخره انتظارات به پایان رسید و رسیدیم به ای ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

با جلسه دوم آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم، این جلسه خییییییییییییییلی مهمه و مطمئنم در پایان ا ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 99 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

این جلسه یکی از مهم ترین جلسات ما در فصل آینه ها و عدسی ها خواهد بود و به جرات می تونم بگم حتی بدون ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 100 - آینه ها و عدسی ها (قسمت چهار ...

با جلسه چهارم فصل آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم هشت تا تست انتخاب کردم براتون، گلچینی از بهتری ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 101 - آینه ها و عدسی ها (قسمت پنجم ...

در این جلسه هم هفتا تست انتخاب کردم تست ها خیلی مهم هستن هر تستی دارای نکات خاص خودش می باشد و امیدو ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 102 - آینه ها و عدسی ها (قسمت ششم)

سایه و نیمسایه حاصل از این چشمه های نور نقطه ای و گسترده در این قسمت با بحث چشمه های نور نقطه ای و ...
آینه ها و عدسی ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 103 - آینه ها و عدسی ها (قسمت هفتم ...

امروز ویژگی های آینۀ تخت رو بررسی میکنیم، نکاتی که باید در آینۀ تخت رو بدونیم، با 8 تا تست در خمتتون ...
شکست نور (قسمت اول)

فیلم جلسه 104 - شکست نور (قسمت اول)

در این جلسه مطالب مربوط به شکست نور، قانون اسنل دکارت، ضریب شکست، ریزه کاری های مربوطه، تیغۀ متوازی ...
شکست نور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 105 - شکست نور (قسمت دوم)

با آخرین جلسۀ شکست نور در خدمت شما هستیم، در این قسمت عمق ظاهری، عمق واقعی و ریزه کاری های مربوط به ...
امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 106 - امواج الکترومغناطیس (قسمت او ...

با فصل امواج الترومغناطیس از سری مباحث فیزیک پیش 2 در خدمت شما هستیم، قبل ازشروع تدریس آن در مورد من ...
امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)، آزمایش یانگ (قسمت اول)

فیلم جلسه 107 - امواج الکترومغناطیس (قسمت دو ...

با جلسه دوم فصل امواج الکترو مغناطیسی در خدمت شما هستیم این جلسه خیلی مهمه چون می خوایم آزمایش یانگ ...
امواج الکترومغناطیس (قسمت سوم)، آزمایش یانگ (قسمت دوم)

فیلم جلسه 108 - امواج الکترومغناطیس (قسمت سو ...

با جلسه سوم فصل امواج الکترومغناطیس در خدمت شما هستیم امروز هفت تا تست انتخاب کردم براتون تست ها گلچ ...
آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 109 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ا ...

این فصل فصل راحتی هست که با دیدن فیلم ها بهتون کمک می کنه که بتونید از پس تست های اون بر بیایید
آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 110 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت د ...

با جلسه ی دوم فیزیک اتمی در خدمت شما هستیم، در جلسه ی اول درسنامه ی مربوط به این قسمت تدیم شما شد.د ...
آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 111 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت س ...

تستی که به اشتباه هنگام تدوین از فیلم قبلی حذف شده بود.
فیزیک اتمی (قسمت سوم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت اول)

فیلم جلسه 112 - فیزیک اتمی (قسمت سوم) پدیدۀ ...

میرسیم به پدیده ی فوتوالکتریک یک بحث خیلی مهم که تقریبا هر سال تست مستقیم از این مبحث داریم.در این ...
فیزیک اتمی (قسمت چهارم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 113 - فیزیک اتمی (قسمت چهارم) پدید ...

با جلسه ی چهارم فیزیک اتمی که در ادامه ی مبحث فیزیک اتمی که در جلسه ی سوم تقدیم شما شد.
فیزیک اتمی (قسمت پنجم) طیف اتمی و الگوهای اتمی

فیلم جلسه 114 - فیزیک اتمی (قسمت پنجم) طیف ا ...

در این جلسه طیف اتمی، طیف اتمی، تابشی، جذبی و همچنین رابطه  ریدبرگ در محاسبه ی طیف اتمی هیدروژن
فیزیک اتمی (قسمت ششم) الگوهای اتمی

فیلم جلسه 115 - فیزیک اتمی (قسمت ششم) الگوها ...

با آخرین قسمت از فیزیک اتمی در خدمت شما هستیم و عنوانش الگوهای اتمی هستش و نکات مهم مربوط به الگوی ا ...
فیزیک هسته ای (قسمت اول)

فیلم جلسه 116 - فیزیک هسته ای (قسمت اول)

با آخرین فصل از فیزیک پیش دانشگاهی(2) در خدمت شما هستیم با مبحث مشترک فیزیک هسته ای بین ریاضی ها و ت ...
فیزیک هسته ای (قسمت دوم)

فیلم جلسه 117 - فیزیک هسته ای (قسمت دوم)

در این قسمت واپاشی ها رو تقدیم شما خواهیم کرد و تدریس انواع واپاشی، نیمۀ عمر و فرایند شکاف هسته ای ر ...
الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 121 - الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)

( 6 تست ) مولد در مدارهای تک حلقه و به هم پیوستن مقاومت ها(6 تست ) به هم بستن مقاومت ها در مدارهای ...
مغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 122 - مغناطیس (قسمت اول)

بحث مغناطیس از این جلسه شروع میشه که بحث مهمی هست و سوالاتش معمولا راحته ولی یک سری نکات ریزی در این ...
مغناطیس (قسمت دوم) آثار مغناطیسی جریان

فیلم جلسه 123 - مغناطیس (قسمت دوم) آثار مغنا ...

با جلسه ی دیگری از بحث مغناطیس در خدمت شما هستیم که در این جلسه می خواهیم آثار مغناطیسی جریان رو برر ...
القای الکترومغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 124 - القای الکترومغناطیس (قسمت او ...

با فصل القای الکترومغناطیسی در خدمت شما هستیم، فصل مهمیه، یک تست معمولا در رشتۀ تجربی و دو تست هم بر ...
القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 125 - القای الکترومغناطیسی (قسمت د ...

 با جلسۀ دوم فصل القای الکترومغناطیسی در خدمتتون هستیم (که آقای طلوعی به اشتباه میفرمایند جلسۀ سوم). ...
ترمودینامیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 126 - ترمودینامیک (قسمت اول)

قسمت اول: در این قسمت با بحث ترمودینامیک در خدمتتون هستیم، امروز 4 تا تست آوردم براتون، یک تست مربوط ...
ترمودینامیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 127 - ترمودینامیک (قسمت دوم)

قسمت اول: فرآیندهای خاص (هم حجم و هم دما) شامل 4 تست قسمت دوم: فرآیندهای خاص و چرخه شامل 7 تست 
تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 128 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (ق ...

حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 1 تا پایان سوال 5 می باشد.
تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 129 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (ق ...

حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 6 تا پایان سوال 11 می باشد.
تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت سوم)

فیلم جلسه 130 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (ق ...

حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 12 تا پایان سوال 18 می باشد.

فیلم جلسه 32 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)