فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 28 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-میدان الکتریکی (قسمت اول)

میدان الکتریکی (قسمت اول) 

در این جلسه با مفهموم میدان الکتریکی در خدمت شما هستیم تعریف میدان از لحاظ کیفی و کمی، محاسبه بزرگی میدان حاصل از بار q در فاصله r وهمچنین ویژگی های خطوط میدان الکتریکی این ها رو کامل تو این جلسه با هم کار می کنیم و در جلسه بعدی به حل تست های این قسمت  می پردازیم تا انشاءالله هیچ مشکلی در بحث میدان الکتریکی نداشته باشید

1_تعریف میدان الکتریکی:
الف)از لحاظ کیفی: به خاصیتی که یک بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود ایجاد میکند،میدان الکتریکی گویند.
ب)از لحاظ کمی: نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت در هر نقطه را،میدان الکتریکی در آن نقطه گویند.E=F/q

2_نکات مربوط به میدان الکتریکی:
*میدان کمیتی است⬅ برداری.
*یکای میدان در SI⬅ نیوتون بر کولن N/C است.
*برای بارهای+⬅نیرو و میدان هم جهت اند.
*برای بارهای -⬅نیرو و میدان در خلاف جهت هم اند.

3_بزرگی میدان حاصل از بار q در فاصله r از آن:
*E=Kq/rr
*میدان با بزرگی بار q نسبت مستقیم دارد.(رسم نمودار E بر حسب q)
*میدان با مجذور فاصله نسبت عکس دارد.(رسم نمودار E بر حسب r)
*این میدان به بار آزمون موجود در فاصله r از بار q بستگی ندارد.(رسم نمودار E بر حسب بار آزمون)

4_خطوط میدان الکتریکی و ویژگی های آن:
*میدان در هر نقطه،هم جهت با نیروی وارد بر بار مثبت واقع در آن نقطه است.در نتیجه میدان برای بارهای مثبت رو به خارج و برای بارهای منفی،به سوی بار منفی است.
*خطوط میدان همدیگر را قطع نمی کنند.
*در هر ناحیه که میدان قوی تر باشد،خط های میدان به یکدیگر نزدیکتر و فشرده ترند.
*میدان در نزدیکی سطح رسانا،بر سطح رسانا عمود است.
*میدان در داخل اجسام رسانا صفر است.
*میدان الکتریکی با تعداد خطوط خارج شده یا وارد شده بر بار،متناسب است.

5_رسم خطوط میدان الکتریکی برای:
*دو قطبی الکتریکی(دوبار هم اندازه و ناهمنام)
*دوبار نا همنام با اندازه متفاوت
*دوبار الکتریکی مثبت و هم اندازه
*کره رسانا در بین دو صفحه موازی با بارهای نا همنام و هم اندازه

6_توجیه علمی علت صفر شدن میدان درون رسانا
زمان: 30 دقیقه

لینک های مستقیم دانلود این فیلم