فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 8 - کیهان (قسمت هشتم) - طیف نشری خطی