فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 24 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ ساکن 

مباحث: بار الکتریکی (پایسته، کوانتومی و ناوردا) 

روش های باردار کردن اجسام: مالش، تماس، القا 

حل 4 تست 

 

عنوان: بیان مفاهیم پایه الکتریسیته

*ویژگی های بنیادی هر ماده
۱-جرم
۲-بارالکتریکی
۳-اسپین

*ویژگی های بار الکتریکی
۱-پایسته بودن
۲-کوانتومی بودن
۳-ناوردا بودن

*روش های باردار کردن اجسام
۱-مالش(مخصوص اجسام نارسانا)
۲-تماس(مخصوص اجسام رسانا)
۳-القا(مخصوص اجسام رسانا)

*الکتروسکوپ
*حل چهار تست
۱-دوکره مشابه AوB بر روی پایه های نارسانایی قرار دارند.بار الکتریکی کره Aبرابر ۹.۶ میکرو کولن و بار الکتریکی کره Bبرابر ۳.۲- میکروکولن است.دو کره را با سیم نازکی به هم وصل میکنیم.در اینصورت در اثر مبادله الکتریسیته پس از تعادل بار کره AوB چگونه است؟
۲-چند الکترون باید از سکه خنثی خارج شود تا بار الکتریکی ان ۱+میکرو کولن شود؟
۳-صفحات یک الکتروسکوپ باز هستند.اگر یک میله رسانای خنثی را به کلاهک ان نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ چه تغییری میکنند؟
۴-میله ای با بار الکتریکی مثبت را به ارامی به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم.ورقه های الکتروسکوپ نخست بسته و سپس از هم باز می شوند .بار الکتریکی قبلی الکتروسکوپ از چه نوع بوده است؟

زمان: ۳۵دقیقه