فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 20 - حرکت شناسی (قسمت بیستم)

حرکت دو بُعدی (قسمت اول)

با حرکت دوبعدی در خدمت شما هستیم، امروز قراره درسنامه حرکت دوبعدی رو با حل تست تدریس کنیم.

حل 8 تست

انشالله بتونید از پس تست کنکورش بر بیایید.

 

زمان: 32:26
حل تست حرکت دوبعدی.
تست1.(سراسری تجربی 93): معادله حرکت جسمی که در صفحه حرکت می کند در SI بصورت. X=20t2 , و Y=-5t3 است. بردار سرعت در لحظه 2 کدام است؟
تست2. (سراسری ریاضی 93): متحرکی در صفحه حرکت می کند. بردار کان آن بصورت r=(6T)i+(-2T2+8t است. رد لحظه 1 بردار سرعت با جهت مثبت محور x زاویه چند درجه می سازد؟
تست3. بردار سرعت متحرکی در si بصورت v=3t2i+12tj است. بزرگی شتاب متوسط آن در بازه زمانی 1 تا 2 چقدر است؟

نسن4.(سراسری تجربی94) : متحرکی در صفخه حرکت می کند. بردار سرعت آن بصورت. v= 15i-20j است. جابه جایی متحرک در ثانیه اول چندمتر است؟
تست5. بردار مکان متحرکی که در صفحه قائم حرکت می کند در si بصورت r= 1/3t3-2t2 i + t2-4t j است. در چه لحظه ای تحرک در راستای افق حرکت می کند؟
تست6. متحرکی در صفحه xy حرکت می کندو معادله ی مکان آن در si بصورت r= 10t2+4t i + 1/3t3+t2 j است. در لحظه ای که مولفه افقی سرعت صفر است. مولفه شتاب قائم چند است؟
تست7.معادله های حرکت برای متحرک های A B در si بصورت. Xa= 2t2 و Ya=4t . و Xb=6t Yb=t2+3 است. در لحظه برخورد دو متحرک بزرگی سرعت A چند برابر B است؟
تست8. (سراسرس ریاضی 87): معادله سرعت متحرکی در si بصورت v=2ti-j است. بزرگی سرعت متوسط آن در ثانیه دوم چند متر بر ثانیه است؟

آرشآرش