فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 19 - حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

تست های تکمیلی مبحث سقوط آزاد 

حل 7 تست 

 

جلسه نوزدهم.
حل تست تكميلي سقوط آزاد.
تست١) دو گلوله در شرايط خلا به فاصله زماني ٢،٥s از يك نقطه بالاي سطح زمين رها مي شوند.چند ثانيه پس از رها شدن گلوله اول فاصله دو گلوله به ٦٨،٧٥ مي رسد!؟ (سراسري رياضي ٩١)
تست٢) جسمي با سرعت اوليه v و در سرايط خلا از سطح زمين به سمت بالا پرتاب مي شود. اگر زمان بين دو عبور متوالي از ٥/٩ ارتفاع اوج ٤ ثانيه باشد. V چند متر بر ثانيه است!؟ (سراسري تجربي ٩١)
تست٣) از ارتفاع ١١٠ متري سطح زمين و در شرايط خلا گلوله اي را با سرعت اوليه ٣٠ در راستاي قائم رو بالا پرتاب مي كنيم. گلوله ديگري را چند ثانيه بعد از سطح زمين با سرعت ٤٠ رو به بالا پرتاب كنيم تا دوگلوله در ٧٥ متري بهم برخورد كنند!؟(احتمالي ٩٦)
تست٤)گلوله كوچك A را از ارتفاع معين با سرعت اوليه ٢٤ در امتداد قائم و گلوله B مشابه اولي را از همان ارتفاع و با همان سرعت اوليه به سمت پايين رها مي كنيم. اختلاف زماني رسيدن گلوله ها به زمين چند ثانيخ است!؟
تست٥) گلوله اي در راستاي قائم رو به بالا پرتاب شده و بين لحظات ٢.٦ و ٥ سرعت متوسط گلوله برابر صفر است. فاصله گلوله از لحظه اول تا نقطه اوج چندمتر است!؟ (احتمالي ٩٦)
تست٦) دو گلوله A,B از ارتفاع h همزمان از يك نقطه با سرعت هاي ٣٢ و ٢٢ به طور قائم رو بالا پرتاب مي شوند. لحظه اي كه گلوله B به نقطه اوج مي رسد فاصله دوگلوله از هم چقدر است!؟