فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 5 - کیهان (قسمت پنجم)

تدریس مبحث: جرم اتمی عنصرها (قسمت دوم) 

شمارش ذره ها از روی جرم آن ها، تعداد اتم در یک مول از مادۀ متشکل از اتم ها، تعداد اتم در یک مول از مادۀ متشکل از مولکول ها، کسر تبدیل، عدد آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل مول به گرم، تبدیل مول به تعداد اتم مولکول، تبدیل جرم به تعداد اتم مولکول و ... 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم