فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 2 - کیهان (قسمت دوم)

تدریس: 

ایزوتوپ ها، کاربردهای ایزوتوپ ها، تفاوت های ایزوتپ ها، شباهت های ایزتوپ ها، ایزوتوپ های پرتو زا 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم