فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 18 - حرکت شناسی (قسمت هجدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت چهارم) 

نمودارهای حرکت گلوله در سقوط آزاد و نکات تکمیلی مبحث سقوط آزاد 

زمان: 31:52
ادامه سقوط آزاد.(حل تست کنکور 95 ریاضی و تجربی)
تحلیل نمودار های حرکت گلوله در سقوط آزاد.
1- گلوله با سرعت v رو به بالا پرتاب می شود.
2- گلوله با سرعت v رو به پایین پرتاب می شود.
3- یا گلوله سرعت اولیه صفر و رها می شود.
( تحلیل نمودار مکان-زمان، سرعت-زمان، شتاب-زمان هر سه حالت)
تست: نمودار مکان-زمان گلوله ای که از یک بلندی در راستای قائم رو به بالا پرتاب شده و سپس در بازگشت به زمین می رسد، مطابق شکل است. y چند متر است؟
تست: از نقطه ای به ارتفاع h دو گلوله به فاصله زمانی t در شرایط خلا رها می شود با گذشت زمان فاصله بین دو گلوله...............

  1. افزایش می یابد.
  2. کاهش می یابد.
  3. ثابت می ماند.
  4. ابتدا افزایش سپس کاهش می یابد.
    تست: بالنی با سرعت 10 در راستای قائم صعود می کند در لحظه ای که فاصله بالن از سطح زمین 75 تر باشد. از داخل آن گلوله ای رها می شود. در لحظه ای که گلوله به زمین برخورد
    تست سراسری تجربی 95. گلوله ای از ارتفاع h در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شود. اگر زمان رسیدن گلوله تا نقطه اوج نصف زمانی باشد که گلوله از نقطه اوج به زمین می رسد. کل مسافتی که گلوله طی می کندد چتد برابر h است؟
    تست سراسری ریاضی 95. دو گلوله a.b با سرعت های اولیه 30 متر بر ثانیه مطابق ششکل همزمان پرتاب می شوند. از لحظه پرتاب تا لحظه که دو گلوله از کنار هم عبور کنند. جابه جایی گلوله a چند برابر جابه جایی گلوله b است؟؟