فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 17 - حرکت شناسی (قسمت هفدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت سوم) 

نکتۀ سوم: عبور متوالی گلوله از یک نقطه 

نکتۀ چهارم: پرتاب غیرهمزمان دو گلوله 

نکتۀ پنجم: پرتاب همزمان دو گلوله 

مدت زمان 33.12
عبور متوالی یک گلوله از یک نقطه و ارایه 4 فرمول درباره ان
فرمول 1-محاسبه سرعت اولیه=5t1+t2
فرمول 2-محاسبه سرعت در نقطه مورد نظر=5
t1-t2
فرمول3-محاسبه ارتفاع=5t1t2
فرمول4-محاسبه زمان اوج=t1+t2تقسیم بر 2
تست1-گلوله ای از سطح زمین در راستای قایم رو به بالا پرتاب میشود.اگر گلوله در لحظه های t1=2sوt2=5sاز یک نقطه بگذرد سرعت متوسط ان از لحظه ای که پرتاب میشود تا لحظه t2چقدر است؟جواب گزینه2
تست2-دو گلوله از یک نقطه با سرعت اولیه برابربا اختلاف زمانی 1sدر راستای قایم رو به بالا پرتاب میشوند فاصله نقطه ای که دو گلوله از کنار هم میگذرند تا بالاترین نقطه ای که دو گلوله به انجا میرسنند چند متر است؟جواب گزینه1
نکته اخر-اگر دو گلوله رو باسرعت های اولیه یکی را رو به بالا و دیگری را رو به پایین پرتاب کنیم شتاب نسبی ان ها صفر میشود و فرمول زیر برای ان ها قابل استفاده است
h=v1+v2*t