فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 15 - حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)

تدریس سقوط آزاد (قسمت اول) 

محاسبۀ زمان اوج، ارتفاع اوج و ... 

توضیحات بیشتر: 

مدت: ۳۵:۰۰
حرکت شناسی(قسمت پانزدهم)
سقوط آزاد(قسمت اول)
هرگاه حرکت یک جسم در نزدیکی سطح زمین وبدون درنظرگرفتن مقاومت هواوباشتاب ثابتgبه این حرکت حرکت سقوطی گوییم

حرکتی که درراستای قائم وروب بالاوقتی جسم راپرتاب میکنیم حرکت پرتابی درراستای قائم گوییم

نکات ترکیبی از سقوط ازادوحرکت پرتابی:
*مبدأپرتاب رامبدأمکان میگیریم
*جابه جایی های بالای مبدأ(+)٬جابه جایی های پایین مبدأ()
*سرعت روبه بالا(+)،سرعت روبه پایین(
)
*چه جسم برودبالاچه بیایدپایین شتاب منفی درنظرگرفته
*نقطه اوج نقطه ای که گلوله ازمحل پرتاب به بالاترین نقطه خودبرسد
*سرعت درنقطه اوج صفرولی شتاب g_
*نقطه اوج لحظه تغییرجهت است
از لحظه پرتاب تااوج ابتداکندشونده سپس تندشونده

محاسبه زمان اوج_ارتفاع اوج:
*سرعت اولیه بدهندزمان اوج میتوان حدس زد.زمان اوج بدهندسرعت اولیه میتوان حدس زد.
(*زمان اوج باسرعت اولیه ارتباط مستقیم,ا رتفاع اوج بامجذورسرعت اولیه ارتباط مستقیم دارد)

وقتی گلوله ای رارهاکنیم ده داده تابه سرعت اضاف
وقتی گلوله ای را به بالا پرتاب کنیم ده تاده تاازسرعت کم

*جسمی راروبه بالاپرتاب کنیم تانقطه اوج هرچقدرطول بکشدازاوج تانقطه پرتاب هم همان اندازه زمان سپری میشود

مثال کاربردی و...

آرشآرش