فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 1 - کیهان (قسمت اول)

چطور شد کیهان پدید آمد ؟ توضیح انفجار مهیبت و...

توضیحات بیشتر:

پدیده مهبانگ یا همان انفجار مهیب (BIG BANG)—آزاد شدن انرژی بسیار زیاد—ذرات زیر اتمی(ZERO ATOMIC):الکترون،پروتون،نوترون—کاهش دما—اولین عنصر پدید آمد(H)—کاهش دما—He---کاهش دما—مترکام شدن هیدروژن و هلیم—سحابی—ستاره ها وکهکشان ها---افزایش دما---عناصر سنگین تر----جاهن هستی(کیهان)
هرچه دما بیشتر باشد زمینه برای تشکیل عنصرهای سنگین فراهم میشود.
در یک ستاره تشکیل نوع عنصر در آن به دو چیز بستگی دارد:1-دمای ستاره—هرچه دما بالاتر باشد زمینه تشکیل عناصر سنگین تر فراهم می شود.
2-اندازه ستاره
مشتری و زمین:
زمین از جنس سنگ است یعنی جامد است---بیشترین عنصر در آن Feاست که جامد است.در زمین انواع فلزات وجود دارد.(آهن،منیزیم،نیکل و ...)
مشتری از جنس گاز است---تمام عناصرش حالت گازی دارند و فلز نیستند.ما در مشتری عنصر فلزی نداریم.(H و He,..)
یک سری واکنش های هسته ای برای تبدیل عتاصر سبک تر به سنگین تر انجام میشود.
در تشکیل عناصر سنگین تر مقداری از جرم ماده هم میتواند به انرژی تبدیل شود.
اینشتین رابطه ای مطرح کرد که طبق این رابطه میتوانیم رابطه ی جرم ماده با انرژی که به وجود می آید را حساب کنیم:
E=M.C2
(E=ENERJY(J
(M=MASS(Kg
(C=(3×103---سرعت نور(M.S-1)
حال اگر Mگرم ماده را در واکنش هسته ای (تبدیل عنصری به عنصر دیگر)تبدیل به انرژی شود،مقدار انرژی که تولید میشود بسیار زیاد است که با E نشان داده میشود.
بخش عدد جرمی و اتمی هم فردا مینویسم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم