فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 11 - حرکت شناسی (قسمت یازدهم)

حل 5 تست از مبحث حرکت شناسی مربوط به حرکت شتابدار با شتاب ثابت

حل تست هاي حركت شنابدار با شتاب ثابت.
تست١) نمودار مكان زمان متحركي كه با شتاب ثابت روي خط راست حركت مي كند بصورت زير است. معادله حركت آن در si كدام است!؟
-> حل تست: از روي نمودار مكان اوليه را بدست اورده، متوجه مي شيم سرعت اوليه منفي است. همينطور گودي منحني رو به بالاس درنتيجه شتاب حركت مثبت است. سپس با رد گزينه جواب تست را مي توان بدست آورد. البته استاد راه حل ديگري براي بدست اوردن معادله ارائه ميدهد. كه از راه معادله مستقل از سرعت اوليه است.
تست٢) سرعت متحركي كه از حالت سكون شروع به حركت كرده در t ثانيه اول ٤ و در t ثانيه دوم حركت ٦ و در t ثانيه سوم حركت ٤ مي باشد. اندازه شتاب در هر بازه ثابت است. نوع حركت در هر بازه چگونه است!؟
با دانستن اينكه سرعت اوليه صفره، سرعت ثانويه t ثانيه اول را بدست مي آوريم كه همان سرعت اوليه t ثانيه دوم است.
سپس كند يا تند شونده بودن حركت را محاسبه مي كنيم.
تست٣)متحركي با شتاب ثابت ٢ حركت مي كند. اگر در سه ثانيه دوم حركتش ٤٢ متر جابه جا شود. در ثانيه دوم حركت خود چند متر جابه جا شده!؟
اتست ٤) متحركي با شتاب ثابت و سرعت اوليه v در دو ثانيه اول حركت خود ١٣ متر و در دو ثانيه سوم حوكت خود ٢٥ متر طي كرد است، شتاب اين متحرك چقدر است!؟
تست٥) شكل رو به رو يك سهمي است. نمودار مكان-زمان يك متحرك را نشان مي دهد. سرعت متحرك در لحظه هايي كه از مبدأ مكان عبور كرده چقدر است!؟

آرشآرش