فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 8 - حرکت شناسی (قسمت هشتم)

تدریس:

حرکت یکنواخت، معادله حرکت یک نواخت، تحلیل نمودارهای حرکت یکنواخت، سرعت نسبی

زمان: 26:08
تدریس حرکت یکنواخت.
حرکت با سرعت ثابت-هم بزرگی سرعت و هم جهت سرعت ثابت است در این حرکت. در این حرکت متحرک در بازه های زمانی یکسان جابه جایی هایی یکسان دارد. در این حرکت سرعت متحرک در لحظه با سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی دلخواه برابر است.
معادله حرکت یکنواخت: x=vt+x

  • رسم نمودار های حرکت یکنواخت( نمودار مکان-زمان.نمودار سرعت-زمان.نمودار شتاب-زمان)
    نمودار شتاب زمان حرکت یکنواخت برابر با صفر است. زیرا سرعت در تمام لحظات ثابت است.
    حل دو مثال از حرکت یکنواخت.
    - سرعت نسبی.
  1. اگر دو متحرک هم جهت باشند. vنسبی= |v-v|
  2. اگر دو متحرک مختلف الجهت حرکت کنند. vنسبی=v+v```
  3. حرکت دو متحرک برهم عمود باشد. نسبیv= رادیکال سرعت اولیه به توان دو به اضافه سرعت ثانویه به توان دو.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم