فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)

حل تست های 20 تا 25 

 

زمان: 23:58
حل 6 تست.
تست20(جزوه): نمودار سرعت-جهت متحرکی مطابق شکل مقابل م باشد کدام مورد نادرست است/؟
تست21(جزوه): نمودار شتاب زمان متحرکی در یم مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. حرکت تحرک در بازه زمانی 0 تاt به کدام صورت نمی تواند باشد؟
توضیح: اگر سرعت اولیه صفر بود: جواب می شه تند شونده.
اگر سرعت اولیه عددی مثبت باشه و شتاب منفی باشد، ابتدا کند شونده. بعد اینکه به صفر رسید، می شود تن شونده. پی ابتدا کند شونده سپس تند شونده.
اگر بازه زمانی طوری باشه که متحرک تغییر جهت ندهد و سرعت اولیه عددی مثبت با شتاب منفی داشته باشیم. حرکت کند شونده است.

امکان ندارد یک نوع حرکت اشته باشیم با یک شتاب که ابتدا تند شونده و سپس کند شونده باشد.
تست22(جزوه): با توجه به نمودار مقابل کدام مورد درست است.
تست 23 (جزوه): متحرکی در مسر مستقیم حرکت می کن و نمودار سرعت-زمان آن مطابق شکل می باشد. شتاب متوسط این متحرک در بازه زمان 2 تا 12 چند متر بر مجذور ثانیه است؟
تست 23(جزوه): متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکن درمیاد. نمودار شتاب-زمان آن مطابق شکل است. در کدام لحظه جهت سرعت عوض می شودد؟
پاسخ: جهت عوض می شود یعنی سرعت بشه صفر. از تکنیک فلش برای حل این مسئله استفاده می کنیم.
تست25(جزوه) عادله حرکت جسمی که برروی خط راست حرکت می کند در si بصورت زیر است. در لحظه ی 1 و 5 به ترتیب از راست به چپ حرکت جسم چگونه ست؟

دو روش برای حل:
_روش اول: بدست آوردن ریشه معادله سرعت و شتاب، سپس تعیین علامت.
_روش دوم: با گرفتن مشتق از معادله حرکت، معادله سرع را بدست آورده سپس نمودار آن را رسم می کنیم و تند شونده بودن یا کند شونده بودن را بر روی نمودار مشخص می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم