فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)

حل تست های 9 تا 19 

مدت زمان حدود30 دقیقه!
حل تست 9 تا 19 مطابق جزوه ی (116 تست برای فهم کامل حرکت شناسی) مطابق با ص 2 تا ص4 جزوه
استاد به جای تست 14 و 15 جزوه خودشان دو تست جایگزین را ارائه میدهند و حل میکنند
تست9)نموداری وتحلیلی مطلوب مساله مقایسه ی سرعت متوسط بین 3 متحرک(نمودار X_T)
تست10)نموداری و تحلیلی و مطلوب مساله مقایسه ی سرعت و شتاب 3 متحرک (نمودار V_T)
تست 11)تست خوب! مطلوب مساله اندازه ی سرعت در لحظه ی عبور متحرک از مبدا (با توجه به معادله ی حرکت)
تست 12)به دست آوردن شتاب در X=4 با توجه به معادله ی V بر حسب x و نه بر حسب زمان!!!(راهبرد حل متفاوت)
تست13)مشابه تست 12
تست 14) خوب و مهم! استاد خودشان این تست را بر روی تابلو نوشتند و در جزوه موجود نیست .مطلوب مساله سرعت متوسط متحرکی در ثانیه ی nام با توجه به معادله ی سرعت
تست15)این تست را نیز استاد جایگزین کرده اند(سراسری ریاضی 89) تست خوبی است!
نموداری و مطلوب مساله مدت زمانی که متحرک در خلاف جهت محور x ها حرکت کرده
تست16)نموداری و تحلیلی ومطلوب مساله دفعات تغییر جهت متحرک
تست 17)نموداری و تحلیلی ومطلوب مساله بازه ی زمانی که متحرک در جهت محور xها بوده(مهم)
تست18)نموداری و تحلیلی ومطلوب مساله بازه ی زمانی که حرکت متحرک با توجه به شرایط مساله کند شونده بوده(مهم)
تست 19)نموداری و تحلیلی ومطلوب مساله جمله ی صحیح گزینه ها مربوط به تغییر جهت و علامت شتاب و کند شونده و تند شونده بودند

لینک های مستقیم دانلود این فیلم