فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 3 - حرکت شناسی (قسمت سوم)

حل تست های 2 تا 8 

♦ تثبیت مطالب تدریس شده در جلسه ی 2 با حل 7 تست :
_نکات لازم برای حل تست2 :
-سرعت متوسط کمیتی است برداری و هم جهت با بردار جابجایی و شتاب متوسط کمیتی است برداری هم جهت با تغییرات سرعت .
-سرعت در هر لحظه مماس بر مسیر حرکت است . 2بردار مماس بر نمودار در دو نقطه را رسم میکنیم و سپس برایندگیری میکنیم .
_نکات لازم برای حل تست3 :
-مشتق مکان نسبت به زمان برای به دست آوردن سرعت و پیدا کردن لحظه ی توقف .
-رسم نمودار سرعت-زمان
-محاسبه ی سطح زیر نمودار سرعت-زمان = جابجایی یا مسافت طی شده |d = |S1| + |S2
_نکات لازم برای حل تست4 :
-رسم نمودار سرعت-زمان
-مشخص کردن لحظه ی توقف
-محاسبه ی مساحت محصور بین لحظه ی 0 تا 5
-محاسبه ی مساحت طی شده |d = |S1| + |S2
_نکات لازم برای حل تست5 :
-محاسبه ی لحظه ی توقف : مشتق مکان نسبت به زمان را میگیریم و برابر صفر قرار میدهیم تا لحظه ی توقف به دست بیاید
-محاسبه ی تغییر جهت : تعیین علامت کردن معادله
-رسم نمودار سرعت-زمان
_نکات لازم برای حل تست6 :
-رسم نمودار برای حل تست
-پیدا کردن مورد مجهول که در این سوال t است، از رابطه ی x=vt
-حل سوال با فرمول جابجایی متوالی (روش اول ) + حل سوال از روش تکنیکی (روش دوم )
_نکات لازم برای حل تست7 :
-رسم نموداری خواسته های سوال
-اگر متحرکی m/n مسیر را با سرعت ثابت v1 و بقیه ی مسیر را با سرعت ثابت v2 طی کند ، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه ی V = n.v1.v2 / (n-m).v1 +m.v2 بدست می آید .
در حالت خاص : اگر متحرکی نصف مسیر را با سرعت v1 و بقیه ی مسیر را با سرعت v2 طی کند ،سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه ی V = 2.v1.v2/v1+v2 بدست می آید .
اگر t1=t2=t3 =...=tn باشد . سرعت متوسط از V = v1+v2 / n بدست می آید .
_نکات لازم برای حل تست8 :
-رسم نموداری خواسته های سوال
-جابجایی به مسیر حرکت بستگی ندارد
-فرمول سرعت متوسط
-در این تست جابجایی ها از هم کم میشود و زمان ها با هم جمع میشود

آرشآرش