فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 2 - حرکت شناسی (قسمت دوم)

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای، لحظۀ توقف و تغییر جهت، شرط توقف، شرایط تغییر جهت، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای  

تعریف و بررسی فرمول سرعت متوسط، تبدیل واحد کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه، بررسی نکات مربوط به سرعت متوسط، بررسی انواع جابجایی، بررسی سرعت متوسط در بازه های زمانی مختلف، تعریف و بررسی فرمول سرعت لحظه ای، بررسی سطحی نمودار های سرعت_زمان، بررسی شرایط توقف و تغییر جهت متحرک، تعریف و بررسی شتاب متوسط، نحوه بدست آوردن معادله حرکت، سرعت و شتاب از هم

 

♦سرعت متوسط و سرعت لحظه ای :
_ سرعت متوسط : نسبت جابجایی به مدت زمان جابجایی
-سرعت متوسط کمیتی است برداری و هم جهت با X∆
ِ-یکای سرعت متوسط متر بر ثانیه (m/s) است ، برای تبدیل کیلومتر بر ساعت (km/h) به متر بر ثانیه (m/s) باید آن را تقسیم بر 3.6 کنیم .
مثلا : 18km/h = 5m/s ، 36km/h = 10m/s ، 54km/h = 15m/s ، 72km/h = 20m/s
-در حرکت های رفت و برگشتی سرعت متوسط صفر است .
-همیشه جابجایی x2-x1 نیست! و در جابجایجایی های متوالی از x1+x2+x3+....+xn بدست می آید .
-طبق حرکت یکنواخت ممکن است بین کیمیت های x و v و t فقط دو کمیت داده شود ... کیمیت سوم را از رابطه ی x = vt بدست می آوریم .
-ذکر چند فومول از جابجایی های متوالی
-اگر x1=x2=x3 باشد . (ذکر فرمول در فیلم تدریس)
-اگر t1=t2=t3 باشد . (ذکر فرمول در فیلم تدریس)
-نکته : اگر متحرکی m/n مسیر را با سرعت ثابت v1 و بقیه ی مسیر را با سرعت ثابت v2 طی کند ، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه ی V = n.v1.v2 / (n-m)v1 +mv2 بدست می آید .
_ سرعت لحظه ای حد سرعت متوسط است وقتی بازه ی زمانی به صفر میل کند . (یعنی از معادله ی مکان-زمان یک بار نسبت به زمان مشتق بگیریم )
-شیب خط واصل بین دو لحظه ی t1 و t2 در نمودار مکان-زمان = سرعت متوسط (بررسی روی نمودار )
-شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان = سرعت لحظه ای (بررسی روی نمودار )
-سوال : دو متحرک ، یکی با سرعت 10m/s+ و دیگری با سرعت 10m/s- در حرکت اند . سرعت کدام متحرک بیشتر است ؟
جواب : سرعت دو متحرک برابر است . متحرکی که سرعتش مثبت است در جهت محور و متحرکی که سرعتش منفی است در خلاف محور حرکت میکند .
-نکته : v>0 یعنی متحرک در جهت محور xها حرکت میکند
v<0 یعنی متحرک در خلاف جهت محور حرکت میکند
0>-سطح زیر نمودار سرعت-زمان نشان دهنده ی = جابجایی (بررسی روی نمودار)
زیر محور مساحت منفی و بالای محور مساحت مثبت است . X = -S1 + S2∆ و |d = |S1| + |S2
-سطح زیر نمودار شتاب-زمان نشان دهنده ی = تغییرات سرعت (بررسی روی نمودار )
زیر محور مساحت منفی و بالای محور مساحت مثبت است . V = -S1+S2∆
♦لحظه ی توقف و شرایط تغییر جهت :
_ شرط توقف : باید سرعت متحرک صفر شود
_ شرایط تغییر جهت : باید سرعت متحرک صفر شود + علامت سرعت نیز تغییر کند
-ذکر مثال از توقف و تغییر جهت متحرک + رسم نمودار
♦ شتاب متوسط و شتاب لحظه ای :
_ شتاب متوسط را با aبار نشان میدهیم . تغییرات سرعت در واحد زمان ، کمیتی است برداری و هم جهت با تغییرات سرعت
_ شتاب لحظه ای حد شتاب متوسط است وقتی بازه ی زمانی به صفر میل کند . (مشتق دوم مکان نسبت به زمان )
-تشخیص مثبت و منفی بودن شتاب از روی تعقر منحنی :
اگر تعقر رو بالا باشد شتاب مثبت و اگر تعقر رو به پایین باشد شتاب منفی است

  • نمودار بین مکان و سرعت و شتاب