فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 1 - حرکت شناسی (قسمت اول)

حرکت شناسی (قسمت اول) 

مفاهیم اولیه: بردار مکان، جابجایی، مسافت طی شده، بازه زمانی، لحظه، معادلۀ حرکت و مکان اولیه 

- بردار مکان

 • بردار مکان را در حرکت دو بعدی با r و در حرکت تک بعدی با x نشان میدهیم .
 • برای بررسی یک حرکت باید یک دستگاه مختصات داشته باشیم و حرکت را نسبت به یک مبداء مشخص کنیم .
 • تعریف بردار مکان و رسم بردار مکان در صفحه ی مختصات .
 • بردار مکان ب مبداء مختصات بستگی دارد .

-  جابجایی

 • برداری است ک نقطه ی شروع را ب نقطه ی پایان،ابتدای حرکت را به انتهای حرکت،مبداء را به مقصد در کوتاه ترین فاصله ی ممکن وصل میکند
 • رسم بردار جابجایی در صفحه ی مختصات .
 • جابجایی به مبداء مختصات بستگی ندارد .
 • جابجایی به مسیر حرکت ربطی ندارد .
 • جابجایی در حرکت های رفت و برگشتی صفر است .

- مسافت طی شده

 • با d نشان میدهیم و کمیتی نرده ای و همواره مثبت و برابر است با طول مسیر واقعی طی شده توسط متحرک .
 • تفاوت مسافت طی شده با جابجایی در تست ها حائز اهمیت است .
 • رسم مسیر متحرک یا رد پای متحرک روی صحفه ی مختصات .
 • معمولا مسافت طی شده بزرگ تر مساوی جابجایی است و فقط در حرکت یکنواختِ مستقیم الخط مسافت طی شده با بزرگی بردار جابجایی برابر است . + مثال
 • جابجایی در جهت محور x مثبت و در خلاف جهت آن منفی است .

- بازه ی زمانی و لحظه

 • بازه ی زمانی را با (t∆) و لحظه را با (t) نشان میدهیم .
 • بازه ی زمانی مدت زمانی است ک طول میکشد تا یک پدیده رخ دهد .
 • لحظه بازه ی زمانی بسیار بسیار کوچک است . منظور از 0→t∆ ( میل کردن بازه ی زمانی ب صفر ) لحظه است .
 • ثانیه ی nام حرکت : یک بازه ی زمانی است بین (پایان ثانیه ی nام) t=n و (ابتدای ثانیه ی nام) t=n-1 .
 • m ثانیه ی nام حرکت : بازه ی زمانی است بین دو لحظه ی mn در mn-m

-  معادله ی حرکت و مکان اولیه

 • معادله ی حرکت ، معادله ای است تابع زمان ک مکان متحرک یا نقشه ی متحرک را در هر لحظه مشخص میکند .
 • معادله ی مکان - زمان + مثال از معادله ی حرکت
 • پیدا کردن مکان اولیه در معادلات حرکت
 • مکان اولیه : مکان متحرک در لحظه ی شروع حرکت (t=0 ) + مثال

- حل ٣ تست

 • تست1 : مربوط به مسافت و جابجایی
 • تست2 : مربوط به معادله متحرک و مکان اولیه و جابجایی متحرک در ثانیه ی nام
 • تست3 : مربوط معادله متحرک و بودن متحرک در مکان منفی محور xها