فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک(2): بردار (جلسۀ اول)

پرویز کازرانیان
پرویز کازرانیان

فیزیک کلاس کنکور(2) (95-1394) پرویز کازرانیان

جلسه اول: فصل اول فیزیک(2): بردار 

مباحث: آشنایی با بردارها، برآیند بردارها، مشاوره و راهنمایی، معرفی سه مثلث معروف و پرکاربرد قائم الزاویه در فیزیک 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک کلاس کنکور(2) (95-1394) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول فیزیک(2): بردار (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول فیزیک(2): بردار (جلسۀ ...

جلسه اول: فصل اول فیزیک(2): بردار مباحث: آشنایی با بردارها، برآیند بردارها، مشاوره و راهنمایی، معرف ...
ادامۀ فصل اول فیزیک(2): بردار (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول فیزیک(2): بردار ...

ادامه ی فصل اول فیزیک(2): بردار مباحث: برآیند بردارها، قانون کسینوس ها، قانون سینوس ها، روش تجزیه، ...
ادامۀ فصل اول فیزیک(2): بردار (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 3 - ادامۀ فصل اول فیزیک(2): بردار ...

ادامه ی فصل اول فیزیک(2): بردارحل تمرین توسط دانش آموزان
فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 4 - فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ س ...

ادامه ی فصل اول فیزیک 2: بردار و شروع فصل دوم فیزیک 3: الکتریسیته ساکن 
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 5 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتری ...

فصل دوم از فیزیک(3): ادامه ی مبحث الکتریسیته ساکن + آموزش محاسبات ساده و کاربردی ریاضی + حل نمونه ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتری ...

فصل2 فیزیک3: ادامه ی الکتریسیته ی ساکن 
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 7 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتری ...

فصل2 فیزیک: ادامه ی الکتریسیته ی ساکن + نیروی الکتریکی، میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، ذره ی بار ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 8 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتری ...

فصل2 فیزیک: ادامه ی الکتریسیته ی ساکن + نیروی الکتریکی، میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، ذره ی بار ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (میدان الکتریکی) (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 9 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتری ...

ادامه ی فصل دوم فیزیک(3): تدریس الکتریسیته ی ساکن (میدان الکتریکی) مباحث: آونگ الکتریکی، ذره ی بارد ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (میدان الکتریکی) (جلسۀ هفتم)

فیلم جلسه 10 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیته ی ساکن (میدان الکتریکی) حل تست های 1 تا 5 صفحات 40 و41
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (انرژی پتانسیل الکتریکی) (جلسۀ هشتم)

فیلم جلسه 11 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه فصل 2 فیزیک(3): الکتریسیته ی ساکن (انرژی پتانسیل الکتریکی) مباحث: پتانسیل الکتریکی، انرژی پتا ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (خازن) (جلسۀ نهم)

فیلم جلسه 12 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه فصل 2 فیزیک(3): الکتریسیته ی ساکن (خازن) مباحث: ضریب دی الکتریک، ظرفیت خازن، ضریب گذردهی خلاء ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (خازن) (جلسۀ دهم)

فیلم جلسه 13 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیته ساکن (خازن) مباحث تدریس شده: خازن، ظرفیت، انشعاب سری، انشعاب م ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (خازن) (جلسۀ یازدهم)

فیلم جلسه 14 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیته ساکن (خازن) مباحث تدریس شده: خازن، ظرفیت، انشعاب سری، انشعاب م ...
ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ساکن (خازن) (جلسۀ دوازدهم)

فیلم جلسه 15 - ادامۀ فصل دوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل دوم فیزیک(3): الکتریسیته ساکن (خازن) حل تست های 33، 34، 35، 36 و 37 صفحه ی 48 مباحث: س ...
فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 16 - فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ ...

شروع فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری تدریس مبحث مدارهای الکتریکی 
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 17 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری تدریس صفحات 50 و 51 فصل سوم جزوه مباحث: مولد، مقاومت ا ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 18 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری تدریس صفحات: 52 و 53 فصل سوم جزوه مباحث: مباحثه شدت جر ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 19 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری مباحث: مدار شامل خازن و مقاومت RC ، به هم بستن مقاومت ه ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 20 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری مباحث: مدار شامل خازن و مقاومت RC ، به هم بستن مقاومت ه ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 21 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری حل سؤالات 2293، 2200، 2123، 2190 و 2124 از کتاب نشر جوک ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ هفتم)

فیلم جلسه 22 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاری حل تست های 2026، 2055، 1991، 1804 و 1817 از کتاب نشر جو ...
ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیتۀ جاری (جلسۀ هشتم)

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل سوم فیزیک(3): الکتر ...

ادامه ی فصل سوم فیزیک(3): الکتریسیته ی جاریحل سوالات 56، 57، 94 تکلیف: 30 تست اول صفحه ی 58 جزوه 
فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ ...

تدریس فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 25 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی تدریس تا سر معادلات حرکت 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 26 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 27 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی مبحث: حرکت در خط راست و معادلات 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 28 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی مبحث: حرکت در خط راست و معادلات و شروع رابطه ها تست 31 صفحه ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 29 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی مبحث: حرکت روی خط راست حل تست های صفحه 33
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ هفتم)

فیلم جلسه 30 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی مبحث: حرکت روی خط راست تدریس تا صفحه ی 6 جزوه 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ هشتم)

فیلم جلسه 31 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی مبحث: حرکت روی خط راست، نمودار سرعت-زمان، جابجایی و ...صفحات ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ نهم)

فیلم جلسه 32 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول سال چهارم: حرکت شناسی 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ دهم)

فیلم جلسه 33 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی مبحث: حرکت روی خط راست و زمان به هم رسیدن دو متحرک حل سوال 10 صفحه ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ یازدهم)

فیلم جلسه 34 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی مباحث: ادامه ی حرکت روی خط راست و شروع حرکت سقوط آزاد تکلیف: حل تس ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (جلسۀ دوازدهم)

فیلم جلسه 35 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل مثال های 2 و 3 مباحث: مکان، زمان، سرعت، مبدأ و ...  ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ سیزدهم)

فیلم جلسه 36 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل مثال 3 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ چهاردهم)

فیلم جلسه 37 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل تست 35 از صفحه 25 و تست 7 مبحث: حرکت پرتابی 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ پانزدهم)

فیلم جلسه 38 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) مبحث: زمان به هم رسیدن دو گلوله تدریس تا صفحه 32 تکلی ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ شانزدهم)

فیلم جلسه 39 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل سوال 10 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (سقوط آزاد + حرکت دو بعدی) (جلسۀ هفدهم)

فیلم جلسه 40 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (سقوط آزاد + حرکت دو بعدی) ادامه ی تدریس سقوط آزاد و شروع مبحث حرکت دو ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ هجدهم)

فیلم جلسه 41 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل تست های مبحث سقوط آزاد، تست های 11، 12 و 13 صفحه 12 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (سقوط آزاد) (جلسۀ نوزدهم)

فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (سقوط آزاد) حل تست های 59، 58، 53 و61 صفحه 30 و تست های 193 و 194 کتاب ...
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) (جلسۀ بیستم)

فیلم جلسه 43 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) حل تست های حرکت پرتابی در صفحه 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) (جلسۀ بیست و یکم)

فیلم جلسه 44 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) حل تست 437 صفحه 55 کتاب جوکار 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) (جلسۀ بیست و دوم)

فیلم جلسه 45 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) حل سوالات 3، 4، 5 و 6 صفحات 16 و 17 جزوه 
ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) (جلسۀ بیست و سوم)

فیلم جلسه 46 - ادامۀ فصل اول پیش: حرکت شناسی ...

ادامه ی فصل اول: حرکت شناسی (حرکت پرتابی در صفحه) حل تست های 6، 7 و 8 صفحه ی 18 
ادامۀ فصل اول (جلسۀ بیست و چهارم) و شروع فصل دوم پیش (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 47 - ادامۀ فصل اول (جلسۀ بیست و چ ...

ادامه ی فصل اول پیش: حرکت شناسی حل سوال 11 صفحه 18 جزوه و شروع فصل دوم پیش: دینامیک حل مثال 1  
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 48 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل دوم پیش: دینامیک حل مثال 2 تکلیف: حل تست زوج از شماره 575 تا 626 صفحات 70 تا 74 کتاب ن ...
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 49 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک رفع اشکال مباحث قبلی 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 50 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک حل سوال 20 تکلیف: تست 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 937 و 938 صفحه ...
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 51 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک حل تست های 12 تا 17 صفحه ی 39 جزوه 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 52 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک حل سوالات 17، 18 و 19 صفحات 40 و 40 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ هفتم)

فیلم جلسه 53 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک مبحث: سطح شیب دار حل تست 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ هشتم)

فیلم جلسه 54 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک مباحث: سطح شیب دار و تکانه حل سؤالات 24، 27 و 28 تکلیف: تست های 768 تا ...
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ نهم)

فیلم جلسه 55 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک مباحث: قرقره های متحرک و تکانه 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ دهم)

فیلم جلسه 56 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک مبحث: حرکت دایره ای مثال های 1 تا 5 صفحات 45 و 46 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ یازدهم)

فیلم جلسه 57 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل 2 پیش: دینامیک مبحث: حرکت دایره ای و نیروی مرکزگرا 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ دوازدهم)

فیلم جلسه 58 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل دوم پیش: دینامیک مباحث: دینامیک و حرکت حل تست های 1 تا 18 پلی کپی 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ سیزدهم)

فیلم جلسه 59 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل دوم پیش: دینامیک مباحث: دینامیک و حرکت حل تست های 1 تا 18 پلی کپی 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ چهاردهم)

فیلم جلسه 60 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل دوم پیش: دینامیک مباحث: دینامیک و حرکت حل تست های 1 تا 18 پلی کپی 
ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (جلسۀ پانزدهم)

فیلم جلسه 61 - ادامۀ فصل دوم پیش: دینامیک (ج ...

ادامه ی فصل دوم: دینامیک مباحث: ماهواره، شتاب ماهواره، سرعت ماهواره و ... حل مسائل 20، 21، 22 و 23 ...
ادامۀ فصل دوم (جلسۀ شانزدهم) و شروع فصل سوم پیش (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 62 - ادامۀ فصل دوم (جلسۀ شانزدهم) ...

ادامه ی فصل دوم: دینامیک مبحث: حرکت دایره ای در سطح قائم تکلیف: تست های زوج 1 تا 70 صفحه ی 67 و ش ...
ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 63 - ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسان ...

ادامه ی فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده مباحث: بردار مکان، بردار شتاب و ... 
ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 64 - ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسان ...

ادامه ی فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده حل اولین مثال صفحه ی 74 مباحث: رابطه ی فاز با مکان، فاز نوسا ...
ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 65 - ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسان ...

ادامه ی فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده مباحث: معادله ی شتاب نوسانگر ساده، رابطه ی فاز با سرعت و ...  ...
ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 66 - ادامۀ فصل سوم پیش: حرکت نوسان ...

ادامه ی فصل سوم پیش: حرکت نوسانی ساده مباحث: نیروی کشسانی فنر، نیروی نوسانگر و ... 
ادامۀ فصل سوم پیش: نوسان (آهنگ) (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 67 - ادامۀ فصل سوم پیش: نوسان (آهن ...

ادامۀ فصل سوم پیش: نوسان (آهنگ) صفحۀ 81، حل تست 1 به بعد 
ادامۀ فیزیک(3): مغناطیس

فیلم جلسه 68 - ادامۀ فیزیک(3): مغناطیس

ادامۀ فیزیک(3): مغناطیس مبحث: میدان مغناطیسی B (واحد تسلا)، گاوس و ... 
فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 69 - فصل چهارم فیزیک(2): کار و انر ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی حل مثال های: 1، 2، 3،‌4، 5، 6،‌ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،‌ 14، ...
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 70 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی حل مثال های: 16، 17،‌ 18، 19، 20 
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 71 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی حل تست های 1 تا 15 
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 72 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(2): کار و انرژی حل تست های 16 به بعد 
دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ سه

فیلم جلسه 73 - دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ سه

دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ سه 
ادامۀ دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ سه

فیلم جلسه 74 - ادامۀ دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ ...

ادامۀ دورۀ آمادگی سنجش مرحلۀ سه 
فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (ج ...

فصل چهارم پیش: موج مکانیکی صفحه 89 جزوه 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 76 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی مبحث: تابع موج 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 77 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی مبحث: عدد موج و ... 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ چهارم)

فیلم جلسه 78 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ پنجم)

فیلم جلسه 79 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی مبحث: جبهۀ موج و موج ایستاده 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ ششم)

فیلم جلسه 80 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی نمایش فیلم هایی از موج مکانیکی 
ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی (جلسۀ هفتم)

فیلم جلسه 81 - ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکان ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: موج مکانیکی حل تست ها 
فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک (جلسۀ اول)

فیلم جلسه 82 - فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک ...

فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک مباحث: قانون اول ترمودینامیک، قانون دوم ترمودینامیک و فرآیند بی دررو ...
ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک (جلسۀ دوم)

فیلم جلسه 83 - ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمود ...

ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک 
ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک (جلسۀ سوم)

فیلم جلسه 84 - ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمود ...

ادامۀ فصل اول فیزیک(3): ترمودینامیک حل تست های 1 تا 10 پلی کپی 10 تستی و حل تست های 1 تا 8 پلی کپی ...
فصل پنجم پیش: صوت (قسمت اول)

فیلم جلسه 85 - فصل پنجم پیش: صوت (قسمت اول)

فصل پنجم پیش: صوت (قسمت اول) مباحث: چشمۀ موج صوتی، تعریف شنوایی، سرعت صوت، رابطۀ سرعت صوت در گازها ...
ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 86 - ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت ...

ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت دوم) مبحث: لوله های صوتی 
ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 87 - ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت ...

ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت سوم) مباحث: ادامۀ لوله های صوتی و شدت صوت حل مثال های 14 تا 20 صفحۀ ...
ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 88 - ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت ...

ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت چهارم) مباحث: ادامۀ شدت صوت، تراز شدت صوت و عوامل مؤثر بر شدت صوت حل ...
ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 89 - ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت ...

ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت پنجم) مبحث: دوپلر حل تست های 27 تا 37 
ادامۀ فصل پنجم پیش و شروع فصل چهارم فیزیک(1)

فیلم جلسه 90 - ادامۀ فصل پنجم پیش و شروع فصل ...

ادامۀ فصل پنجم پیش: صوت (قسمت ششم) مبحث: دوپلر و شروع فصل چهارم فیزیک(1): نور مباحث: سایه و نیم س ...
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 91 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت دوم) مباحث: آینۀ مقعر، آینۀ تخت، آینه های کروی، بزرگنمایی، فاصل ...
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت سوم)

فیلم جلسه 92 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت سوم) مباحث: مروری بر نور هندسی، نقاط مزدوج و آمادگی جهت آزمون س ...
ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 93 - ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور ...

ادامۀ فصل چهارم فیزیک(1): نور (قسمت چهارم) مباحث: آمادگی جهت آزمون سنجش 
فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 94 - فصل ششم پیش: امواج الکترومغنا ...

فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول) مبحث: تداخل امواج 
ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 95 - ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکت ...

ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم) ادامۀ تداخل امواج و حل مثال ها 
ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 96 - ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکت ...

ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم) ادامۀ مبحث: آزمایش یانگ یا تداخل امواج حل تست ه ...
ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت چهارم) و شروع فصل پنجم فیزیک(3): القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکت ...

ادامۀ فصل ششم پیش: امواج الکترومغناطیسی (قسمت چهارم) مبحث: القای الکترومغناطیسی و شروع فصل پنجم فی ...
فصل پنجم فیزیک(3): القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - فصل پنجم فیزیک(3): القای الکت ...

فصل پنجم فیزیک(3): القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم) مبحث: قانون لنز 
ادامۀ فصل پنجم فیزیک(3): القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 99 - ادامۀ فصل پنجم فیزیک(3): القا ...

ادامۀ فصل پنجم فیزیک(3): القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم) مباحث: القای متقابل و اثر خودالقایی 
فصل پنجم فیزیک(2): ویژگی های ماده (قسمت اول)

فیلم جلسه 100 - فصل پنجم فیزیک(2): ویژگی های ...

فصل پنجم فیزیک(2): ویژگی های ماده (قسمت اول) مبحث: چگالی و فشار، فشار مایعات و ... حل تست مبحث چگا ...
ادامۀ فصل پنجم فیزیک(2): ویژگی های ماده (قسمت دوم)

فیلم جلسه 101 - ادامۀ فصل پنجم فیزیک(2): ویژ ...

ادامۀ فصل پنجم فیزیک(2): ویژگی های ماده (قسمت دوم) ادامۀ مبحث: چگالی و فشار، فشار مایعات و ... ادا ...
فصل پنجم فیزیک(1): شکست نور و عدسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 102 - فصل پنجم فیزیک(1): شکست نور ...

فصل پنجم فیزیک(1): شکست نور و عدسی (قسمت اول) مبحث: تیغه های متوازی السطوح 
ادامۀ فصل پنجم فیزیک(1): شکست نور و عدسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 103 - ادامۀ فصل پنجم فیزیک(1): شکس ...

ادامۀ فصل پنجم فیزیک(1): شکست نور و عدسی (قسمت دوم) 
فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 104 - فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزی ...

فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول) فیزیک جدید مباحث: تابش گرمایی و پدیدۀ فوتوالکتریک 
ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 105 - ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی ب ...

ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم) فیزیک جدید مباحث: تابش گرمایی و پدیدۀ فوتوالکت ...
ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 106 - ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی ب ...

ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم) مبحث: پدیدۀ فوتوالکتریک حل مثال 1 از صفحۀ 163  ...
ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 107 - ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی ب ...

ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم) مبحث: پدیدۀ فوتوالکتریک تدریس صفحۀ 164 به بع ...
ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 108 - ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی ب ...

ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (فیزیک جدید) (قسمت پنجم) مبحث: طیف اتمی 
ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 109 - ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی ب ...

ادامۀ فصل هفتم پیش: آشنایی با فیزیک اتمی (فیزیک جدید) (قسمت ششم) مبحث: مدل اتمی و لیزر 
فصل ششم فیزیک(2): گرما و دما (قسمت اول)

فیلم جلسه 110 - فصل ششم فیزیک(2): گرما و دما ...

فصل ششم فیزیک(2): گرما و دما (قسمت اول) 
ادامۀ فصل ششم فیزیک(2): گرما و دما (قسمت دوم)

فیلم جلسه 111 - ادامۀ فصل ششم فیزیک(2): گرما ...

ادامۀ فصل ششم فیزیک(2): گرما و دما (قسمت دوم) 
فصل هشتم پیش: ساختار جسم جامد و ساختار هسته (قسمت اول)

فیلم جلسه 112 - فصل هشتم پیش: ساختار جسم جام ...

فصل هشتم پیش: ساختار جسم جامد و ساختار هسته (قسمت اول) مباحث: ساختار جسم جامد، گاف انرژی و ... صفح ...
ادامۀ فصل هشتم پیش: ساختار جسم جامد و ساختار هسته (قسمت دوم)

فیلم جلسه 113 - ادامۀ فصل هشتم پیش: ساختار ج ...

ادامۀ فصل هشتم پیش: ساختار جسم جامد و ساختار هسته (قسمت دوم) از صفحۀ 185 جزوه تا ...